Profil absolventa

Germánská a severoevropská studia – specializace Germanistika

Profil absolventa bakalářského studia

Schopnosti a znalosti našich absolventů:

umí komunikovat v současném německém jazyce slovem i písmem na úrovni minimálně B2+
sociální kompetence pro mezikulturní a pragmatické aspekty komunikace
disponuje prakticky orientovanými znalostmi geografických, kulturně-historických reálií
zná základní proudy a žánry německy psané literatury a kultury od 18. století po současnost
umí pracovat s komplexními texty, interpretovat je a vyhodnocovat jejich jazykovou úroveň
orientuje se v důležitých tématech soudobých veřejných debat v německy mluvících zemích.

Naši absolventi se uplatňují zejména v těchto oblastech:

asistent, sekretář ve veřejnoprávním i soukromém sektoru
organizační pracovník v neziskových organizacích, kulturních či diplomatických institucích
v cestovním ruchu jako delegát či koordinátor
 v dokumentaristice pro materiálové rešerše v kulturně-politické sféře
 v médiích, kde je třeba vyhodnocovat jazykovou úroveň mediálních produktů
v nakladatelstvích či v marketingu.

Profil absolventa magisterského studia

Schopnosti a znalosti našich absolventů:

 má vysokou jazykovou kompetenci slovem i písmem
znalosti i schopnosti lingvistické reflexe zejména v oblasti syntaxe a stylistiky textu, modality a nových směrů v současné německé jazykovědě
zná dějiny německé literatury a kultury včetně starších období a kultury Němců z Čech, Moravy a Slezska
 orientuje se v německé kulturní historii a filozofii německy mluvících zemí

Naši absolventi se uplatňují zejména v těchto oblastech:

tuzemských i zahraničních správních i kulturních institucích
v diplomacii na nediplomatických postech
v orgánech EU
pro práci v médiích
jako překladatel, jazykový expert, redaktor
 jako vědecký pracovník

Jak se uplatňují absolventi germanistiky podle německého magazínu FOCUS?

 

Profil absolventa bakalářského studijního programu Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Schopnosti a znalosti našich absolventů:

 1. V  oblasti oborové přípravy

velmi dobré znalosti současného německého jazyka a široké spektrum znalostí z oblastí morfologie, syntaxe, slovotvorby a lexikologie, fonetiky, stylistiky a pragmatiky němčiny
dobré znalosti teoretického a pojmového lingvistického aparátu a základní odborné literatury z oboru
znalost stěžejních témat dějin německé literatury od osvícenství po současnost
základní znalosti dějin a reálií německé jazykové oblasti

 1. V  oblasti obecné učitelské přípravy

postupné formování postoje ke své budoucí profesní roli
základní znalosti z okruhu pedagogických a psychologických věd vztahující se k prostředí, v kterém budou působit; k žákům, které mají učit; k sobě samým v roli učitele; k ostatním aktérům důležitým pro součinnost v procesu vzdělávání

 1. V  oblasti oborově-učitelské přípravy 

znalost vybraných témat spojených s vyučováním v oboru, především:

 • práce s jazykovými korpusy a možnosti jejich využití ve výuce
 • práce se slovní zásobou ve výuce (se zvláštním zřetelem na ustálená slovní spojení, fráze a frazémy)
 • práce s poslechy ve výuce
 • podpora mluveného projevu ve výuce
 • zařazení psaného projevu do výuky
 • znalosti v oblasti testování, typologie cvičení, specifika zařazení jazykových her do výuky

 

Profil absolventa navazujícího magisterského studijního programu Učitelství německého jazyka a literatury

Absolvent se profiluje jako začínající učitel na různých typech škol od druhého stupně základní školy (a jeho ekvivalentů) po různé typy škol středních (a zařízení jim odpovídajících) a institucí poskytujících vzdělávání dospělým

Schopnosti a znalosti našich absolventů:

 1. V oblasti obecné učitelské přípravy 

základní znalosti z okruhu pedagogických a psychologických věd vztahující se:

 • k prostředí, v kterém budou působit;
 • k žákům, které mají učit;
 • k sobě samým v roli učitele;
 • k ostatním aktérům důležitým pro součinnost v procesu vzdělávání;
 1. V oblasti oborově-učitelské přípravy:

znalost didaktiky německého jazyka a literatury, a to jak její složky teoretické, tak metodické, včetně znalosti didaktických nástrojů, aktuálních programových dokumentů a učebních materiálů

další znalosti a dovednosti relevantní pro učitelské působení v oboru, především znalost procesu osvojování (německého) jazyka jako cizího (nebo druhého) jazyka a jeho dalšího vývoje ve školním věku

 1. V oblasti oborové přípravy:

velmi dobře rozvinuté znalosti v oblasti jazykovědné germanistiky tj.:

 • znalost současného německého jazyka, jeho teritoriálního, sociálního a stylového rozvrstvení;
 • komplexní a důkladná znalost gramatiky současné němčiny vč. německé syntaxe;
 • výborná znalost slovní zásoby a s tím související lexikologie a slovotvorby;
 • základní znalosti vývoje německého jazyka;
 • znalost lingvistické terminologie, teorie a metodologie a praktické zvládnutí postupů a nástrojů užívaných při výzkumu jazyka a jeho užívání

velmi dobře rozvinuté znalosti v oblasti německé literatury, kultury a reálií německy mluvících zemí tj.:

 • znalost historie německé literatury od nejstaršího období po současnost;
 • znalost literární teorie a metodologie;
 • dostatečný přehled o reáliích a kultuře německy mluvících zemí;
 • výběrově náhled do specifických literárních témat minulosti i současnosti
Úvod > Uchazeč > Profil absolventa