Přijímací zkoušky

Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018

 • Obecné podmínky přijímacího řízení, harmonogram – viz tyto dokumenty, resp. příslušná sekce webových stránek fakulty.
 • Den otevřených dveří v budově fakulty (Nám. Jana Palacha 2, Praha 1) se bude konat v sobotu 14. 1. 2017.
  • Prezentace oborů Německý jazyk a literatura proběhne takto:
  • Německý jazyk a literatura (bakalářské studium) – od 11h v m.č. 301
  • Německý jazyk a literatura (navazující magisterské studium) – od 12h v m.č. 209
  • Německý jazyk a literatura ve střední Evropě / Deutsche Sprache und Literatur in Mitteleuropa – od 12h v m.č. 209
  • Pro aktuální informace sledujte webové stránky fakulty.

Německý jazyk a literatura – bakalářské studium

Forma a typ studia: prezenční bakalářské.
Maximální počet přijímaných: 55.

Pro rok 2016/17 měl obor 148 uchazečů, přijato bylo 56 z nich.

Kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; obor je kombinovatelný se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia.

Přijímací zkouška je jednokolová (písemná).

Předměty/oblasti přijímací zkoušky:

 1. test porozumění publicistickému textu v němčině (poslech a psaný text)
 2. gramatický test na úrovni maturitních znalostí
 3. ověření základních znalostí z dějin, reálií, literatury a kultury německé jazykové oblasti

Požadavky studia oboru: Požadavky na přijímací zkoušku odpovídají náročnosti maturitních zkoušek. Protože definice „maturitních znalostí“ může být velice různorodá a subjektivní, doporučujeme pro přesnější představu shlédnout uveřejněný vzorový test včetně správného řešení, který svou formou, rozsahem a náročností odpovídá úrovni požadované při přijímací zkoušce do bakalářského studia oboru Německý jazyk a literatura.

Další požadavky ke zkoušce: žádné

Možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze.

Doporučená četba: (PDF)

Další informace: Profil absolventa, Obecné informace k přijímacímu řízení Bc. studia na stránkách fakulty.

Vzorový přijímací test

Německý jazyk a literatura – navazující magisterské studium

Forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
Maximální počet přijímaných: 30.

Pro rok 2016/17 měl obor 27 uchazečů, přijato bylo 14 z nich.

Kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; obor je kombinovatelný se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia.

Přijímací zkouška je jednokolová ústní (s krátkou písemnou přípravou v úvodu dne).

Předměty/oblasti přijímací zkoušky:

 1. ověření znalosti gramatických struktur na úrovni bakalářského studia (krátká dvacetiminutová písemná příprava k dalším částem zkoušky)
 2. mluvnice současné němčiny
 3. německojazyčná literatura a kultura 20. století
 4. motivační rozhovor

Další požadavky: Uchazeč předloží seznam přečtené literatury německy píšících autorů. Seznam obsahuje minimálně 20 titulů přečtených v originále, z toho alespoň 10 beletristických děl (předkládá se u ústní části zkoušky).

Možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze.

Požadavky ke studiu: Nárokům oborového studia odpovídá uchazeč, který úspěšně ukončil bakalářské studium (především) ve filologickém nebo společenskovědním oboru. U přijímací zkoušky musí prokázat znalosti, které jsou dány požadavky kladenými na ústní a písemný projev v úrovni B2 podle SERR. Přijímací zkoušku možno skládat před bakalářskou zkouškou.

Další informace: Profil absolventa, Obecné informace k přijímacímu řízení NMgr. studia na stránkách fakulty.

Vzorový přijímací test

 • Zadání (PDF) + klíč k řešení (PDF)

 

Deutsche Sprache und Literatur in Mitteleuropa – navazující magisterské studium

Forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
Maximální počet přijímaných: 5 v Praze (+ 5 v Kolíně n. Rýnem).

Obor se nově otevírá od ak.r. 2017/2018.

Kombinovatelnost: pouze jednooborové studium

Přijímací zkouška je jednokolová ústní (s krátkou písemnou přípravou v úvodu dne).

Předměty/oblasti přijímací zkoušky:

 1. ověření znalosti gramatických struktur na úrovni bakalářského studia (krátká dvacetiminutová písemná příprava k dalším částem zkoušky)
 2. mluvnice současné němčiny
 3. německo-jazyčná literatura a kultura 20. století
 4. motivační rozhovor

Další požadavky: Uchazeč předloží seznam přečtené literatury německy píšících autorů. Seznam obsahuje minimálně 20 titulů přečtených v originále, z toho alespoň 10 beletristických děl (předkládá se u ústní části zkoušky).

Možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze.

Požadavky ke studiu: Nárokům oborového studia odpovídá uchazeč, který úspěšně ukončil (nebo stihne řádné ukončit) bakalářské studium (především) ve filologickém nebo společenskovědním oboru. U přijímací zkoušky musí prokázat znalosti, které jsou dány požadavky kladenými na ústní a písemný projev v úrovni B2 podle SERR. Přijímací zkoušku možno skládat před bakalářskou zkouškou.

Přijatým studentům není automaticky zajišťováno stipendium pro dobu studia v Kolíně n.R. Je možno využít individuálně získaná stipendia včetně Erasmus+.

Průběh zkoušky:
Zkouška začíná písemnou přípravou v délce 30 minut (tato část je společná pro všechny uchazeče pozvané na týž den). V této písemné přípravě uchazeči a uchazečky vyplní test praktických znalostí z gramatiky (na úrovni absolventů bakalářského studia, více viz níže vzorový test). V témže dni následuje také ústní zkouška (každý uchazeč samostatně), která trvá 20 minut a má tři části. Vedle praktického použití gramatiky (vycházejícího z úvodní písemné přípravy) je při zkoušce z gramatiky současného německého jazyka předmětem rozpravy také vhled do souvislostí a pravidelností jazykového systému, přehled o nejvýznamnějších gramatikách, jejich autorech a koncepcích.

Zkouška z německo-jazyčné literatury a kultury 20. století vychází z předloženého seznamu přečtené literatury. Předmětem diskuse nejsou pouze faktografická data o autorech a jejich dílech, ale též interpretace děl, propojení s charakteristikou jednotlivých epoch a sociokulturním vývojem doby. S ohledem na charakteristiku studijního oboru se doporučuje zařadit do seznamu literatury především díla, která jsou relevantní ve středoevropském kontextu. V motivačním rozhovoru uchazeč/ka vysvětluje, proč se hlásí do tohoto mezinárodního studijního oboru. Celá zkouška probíhá v němčině. Vzorový test písemné přípravy vč. klíče je k nalezení níže.

Každoročně je nabízen uchazečům také přípravný kurz, na němž uchazeči během jednoho víkendu získají informace o směřování Ústavu germánských studií, o studijním oboru, o studijních plánech, jakož i formě, obsahu a rozsahu přijímací zkoušky.

Další informace: Profil absolventa, Obecné informace k přijímacímu řízení NMgr. studia na stránkách fakulty.

Vzorový přijímací test

 • Zadání (PDF) + klíč k řešení (PDF)

 

Židovská studia – navazující magisterské studium (dvouoborové)

Studijní program: Historické vědy

Forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
Maximální počet přijímaných: 15.

Pro rok 2016/17 měl obor 6 uchazečů; přijati byli 3 z nich.

Kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost s obory Český jazyk a literatura, Filozofie, Německý jazyk a literatura, Historie – české dějiny v evropském kontextu, Religionistika.

Přijímací zkouška je dvoukolová (písemná a ústní)

Předměty/oblasti přijímací zkoušky: 
1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut)
1) test znalostí reálií židovských dějin, náboženství a kultury (max. 50 bodů)

2. kolo – ústní část 
1) přehled o reáliích židovských dějin, náboženství a kultury (max. 10 bodů)
2) rozhovor o prostudované literatuře (max. 10 bodů)
3) představení předběžného projektu diplomové práce (max. 10 bodů)
4) ověření znalosti jednoho ze dvou klíčových oborových jazyků dle volby uchazeče (němčina nebo hebrejština; porozumění snazšímu odbornému textu) (max. 10 bodů)
5) ověření znalosti dalšího jazyka (světový jazyk, nesmí být totožný s prvním jazykem; porozumění snazšímu odbornému textu) (max. 10 bodů)

Další požadavky: Uchazeč předloží seznam prostudované literatury (předkládá se u ústní části zkoušky).

Možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze.

Další informace: Profil absolventa

Obecné informace k přijímacímu řízení NMgr. studia na stránkách fakulty.

Prezentace na Dni otevřených dveří v roce 2017 – dle aktualizovaného harmonogramu na webových stránkách fakulty (během prosince 2016)

 

Úvod > Uchazeč > Přijímací zkoušky