Přijímací zkoušky

Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019

Pro Německý jazyk a literaturu na bakalářském i magisterském stupni jsou letos vypsané také dodatečné přijímací zkoušky. Konají se v září 2018. Více informací najdete ZDE.

 • Obecné podmínky přijímacího řízení, harmonogram – viz tyto dokumenty, resp. příslušná sekce webových stránek fakulty.
 • Den otevřených dveří v budově fakulty (Nám. Jana Palacha 2, Praha 1) se bude konat v sobotu 13. 1. 2018
  • Prezentace oborů Německý jazyk a literatura proběhne takto:
  • Německý jazyk a literatura (bakalářské studium) – od 11h v m.č. 301
  • Německý jazyk a literatura (navazující magisterské studium) – od 13h v m.č. 317
  • Německý jazyk a literatura ve střední Evropě / Deutsche Sprache und Literatur in Mitteleuropa – od 13h v m.č. 317
  • Pro aktuální informace sledujte webové stránky fakulty.

 

Pozor změna: pro bakalářský obor Německý jazyk a literatura jsou od letoška zrušeny písemné přijímací zkoušky!

Koná se přijímací pohovor, v němž nás bude zajímat Vaše motivace a základní vědomosti z německé gramatiky, literatury, dějin a reálií.

Pro přípravu na přijímačky doporučujeme navštívit náš přípravný kurz!

Německý jazyk a literatura – bakalářské studium

Forma a typ studia: prezenční bakalářské.
Maximální počet přijímaných: 75.

Pro rok 2017/18 měl obor 120 uchazečů, přijato bylo 55 z nich.

Kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; obor je kombinovatelný se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia.

Přijímací zkouška je jednokolová (ústní).

Popis přijímací zkoušky:

1) motivační rozhovor (max. 20 bodů)

2) ověření základních vědomostí z lingvistiky současné němčiny (max. 40 bodů)

3) ověření základních znalostí z dějin, reálií, literatury a kultury německé jazykové oblasti (max. 40 bodů)

Ústní zkouška sestává ze tří částí. V motivačním rozhovoru se uchazeč vyjadřuje ke svým pohnutkám a důvodům, proč by chtěl studovat germanistiku na FF UK. V lingvistické části je uchazeči předložen úryvek autentického textu v němčině, jehož část uchazeč přečte nahlas a následně vede se zkoušejícím rozhovor na témata týkající se jazykových jevů němčiny. Témata vycházejí z předloženého úryvku. Ve třetí části jsou ověřovány uchazečovy znalosti z dějin, reálií, literatury a kultury německé jazykové oblasti. Vychází se z předloženého seznamu přečtené literatury. Do bodového hodnocení všech tří částí vplývá také hodnocení ústního projevu uchazeče (výslovnost, plynulost vyjádření, gramatická a stylistická bezchybnost). Požadovaná jazyková úroveň je minimálně B1 podle SERR. K jazykovým diplomům a certifikátům se při přijímací zkoušce nepřihlíží.

Další požadavky ke zkoušce: seznam přečtené literatury německy píšících autorů (v originále i překladu) – odevzdává se u zkoušky

Možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze.

Doporučená četba: (PDF)

Další informace: Profil absolventa, Obecné informace k přijímacímu řízení Bc. studia na stránkách fakulty.

Německý jazyk a literatura – navazující magisterské studium

Forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
Maximální počet přijímaných: 30.

Pro rok 2017/18 měl obor 32 uchazečů, přijato bylo 16 z nich.

Kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; obor je kombinovatelný se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia.

Přijímací zkouška je jednokolová ústní (s krátkou písemnou přípravou v úvodu dne).

Předměty/oblasti přijímací zkoušky:

 1. ověření znalosti gramatických struktur na úrovni bakalářského studia (krátká dvacetiminutová písemná příprava k dalším částem zkoušky)
 2. mluvnice současné němčiny
 3. německojazyčná literatura a kultura 20. století
 4. motivační rozhovor

Další požadavky: Uchazeč předloží seznam přečtené literatury německy píšících autorů. Seznam obsahuje minimálně 20 titulů přečtených v originále, z toho alespoň 10 beletristických děl (předkládá se u ústní části zkoušky).

Možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze.

Požadavky ke studiu: Nárokům oborového studia odpovídá uchazeč, který úspěšně ukončil bakalářské studium (především) ve filologickém nebo společenskovědním oboru. U přijímací zkoušky musí prokázat znalosti, které jsou dány požadavky kladenými na ústní a písemný projev v úrovni B2 podle SERR. Přijímací zkoušku možno skládat před bakalářskou zkouškou.

Další informace: Profil absolventa, Obecné informace k přijímacímu řízení NMgr. studia na stránkách fakulty.

Vzorový přijímací test

 • Zadání (PDF) + klíč k řešení (PDF)

 

Deutsche Sprache und Literatur in Mitteleuropa – navazující magisterské studium

Forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
Maximální počet přijímaných: 5 v Praze (+ 5 v Kolíně n. Rýnem).

Pro rok 2017/18 měl obor 3 uchazeče, přijat byl 1 z nich.

Kombinovatelnost: pouze jednooborové studium

Přijímací zkouška je jednokolová ústní (s krátkou písemnou přípravou v úvodu dne).

Předměty/oblasti přijímací zkoušky:

 1. ověření znalosti gramatických struktur na úrovni bakalářského studia (krátká dvacetiminutová písemná příprava k dalším částem zkoušky)
 2. mluvnice současné němčiny
 3. německo-jazyčná literatura a kultura 20. století
 4. motivační rozhovor

Další požadavky: Uchazeč předloží seznam přečtené literatury německy píšících autorů. Seznam obsahuje minimálně 20 titulů přečtených v originále, z toho alespoň 10 beletristických děl (předkládá se u ústní části zkoušky).

Možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze.

Požadavky ke studiu: Nárokům oborového studia odpovídá uchazeč, který úspěšně ukončil (nebo stihne řádné ukončit) bakalářské studium (především) ve filologickém nebo společenskovědním oboru. U přijímací zkoušky musí prokázat znalosti, které jsou dány požadavky kladenými na ústní a písemný projev v úrovni B2 podle SERR. Přijímací zkoušku možno skládat před bakalářskou zkouškou.

Přijatým studentům není automaticky zajišťováno stipendium pro dobu studia v Kolíně n.R. Je možno využít individuálně získaná stipendia včetně Erasmus+.

Průběh zkoušky:
Zkouška začíná písemnou přípravou v délce 30 minut (tato část je společná pro všechny uchazeče pozvané na týž den). V této písemné přípravě uchazeči a uchazečky vyplní test praktických znalostí z gramatiky (na úrovni absolventů bakalářského studia, více viz níže vzorový test). V témže dni následuje také ústní zkouška (každý uchazeč samostatně), která trvá 20 minut a má tři části. Vedle praktického použití gramatiky (vycházejícího z úvodní písemné přípravy) je při zkoušce z gramatiky současného německého jazyka předmětem rozpravy také vhled do souvislostí a pravidelností jazykového systému, přehled o nejvýznamnějších gramatikách, jejich autorech a koncepcích.

Zkouška z německo-jazyčné literatury a kultury 20. století vychází z předloženého seznamu přečtené literatury. Předmětem diskuse nejsou pouze faktografická data o autorech a jejich dílech, ale též interpretace děl, propojení s charakteristikou jednotlivých epoch a sociokulturním vývojem doby. S ohledem na charakteristiku studijního oboru se doporučuje zařadit do seznamu literatury především díla, která jsou relevantní ve středoevropském kontextu. V motivačním rozhovoru uchazeč/ka vysvětluje, proč se hlásí do tohoto mezinárodního studijního oboru. Celá zkouška probíhá v němčině. Vzorový test písemné přípravy vč. klíče je k nalezení níže.

Každoročně je nabízen uchazečům také přípravný kurz, na němž uchazeči během jednoho víkendu získají informace o směřování Ústavu germánských studií, o studijním oboru, o studijních plánech, jakož i formě, obsahu a rozsahu přijímací zkoušky.

Další informace: Profil absolventa, Obecné informace k přijímacímu řízení NMgr. studia na stránkách fakulty.

Vzorový přijímací test

 • Zadání (PDF) + klíč k řešení (PDF)

 

Úvod > Uchazeč > Přijímací zkoušky