Věra Hejhalová

Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.

Adresa

Ústav germánských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 320

 Aktuální konzultace

 

roz. Šmakalová

*1979 v Českých Budějovicích

V roce 2004 dokončila studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v oboru Učitelství pro střední školy s aprobací Německý jazyk – Latina. V září 2012 dokončila doktorské studium obhájením disertační práce „Zur Integration von Phrasemen in ein allgemeines und phraseologisches Wörterbuch Deutsch-Tschechisch aus kontrastiver und korpuslinguistischer Sicht.“

Od listopadu 2012 zastává na Ústavu germánských studií FF UK pozici odborné asistentky.

V rámci magisterského studia (2002) absolvovala půlroční studijní pobyt na Universität Regensburg se studiem předmětů Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Fremdsprachenphilologie, Latein. Během doktorského studia (2005) absolvovala měsíční stáž v Institut für deutsche Sprache (IDS) v Mannheimu se zaměřením na využití korpusové lingvistiky v lexikografii.

Na Oddělení germanistiky Ústavu germánských studií se stala od ak. r. 2012/2013 garantkou přijímacího řízení pro obory Německý jazyk a literatura (bakalářské a navazující magisterské studium) a je možné ji kontaktovat ve věci přijímacího řízení na zmíněné obory.

Od ak. r. 2014/2015 přebírá výuku didaktiky němčiny jak pro studenty navazujícího magisterského studia, tak pro frekventanty kurzu Učitelství pro SŠ v rámci kurzů Celoživotního vzdělávání a je kontaktní osobou pro realizaci pedagogických praxí v tomto oboru.

Těžiště badatelského zájmu

 • frazeologie, frazeografie a frazeodidaktika
 • korpusová lingvistika, využití korpusů ve výuce
 • didaktika němčiny

Granty

Spoluúčast na:

 • Projekt „Velký německo-český akademický slovník“ realizovaný na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze, hlavní řešitelka PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
  • (2. a 3. fáze), specializace na idiomatiku a frazeologii

 

Publikace

 • Šormová K., Šebesta K., Gráf T., Hejhalová V., Kukrechtová B.: Korpusy v jazykovém vyučování. Praha, Univerzita JKarlova, Filozofická fakulta, 2019. 111 s. • p. ISBN 978-80-7308-897-2.
 • Hejhalová V., Bierlmeier S., Engelhardt, O., Fischer D., Kučerová J., Podlešáková Š., Pučalíková L.: Do kapsy.Malý česko-německý jazykový průvodce pro setkání mládeže, Ein kleiner deutsch-tschechischer Sprachführer für Jugendbegegnungen. Regensburg, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem (Plzeň, ČR) a Koordinierungszentrum Deut..., 2018. 200 s. • p. ISBN 978-3-9819456-0-7.
 • Hejhalová V.: První celorepublikové setkání didaktiků němčiny na Goethe-Institutu v Praze. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2017, č. • no. 8, s. • p. 145-146. ISSN 1804-3240.
 • Hejhalová V.: Elektronische Korpora als Mittel des Informationserwerbs im Unterricht. In Liber Amicorum. Symposium und Festschrift für Prof. Václav Bok zum 75. Geburtstag. České Budějovice, Hana Andrášová, Rainer Hünecke, 2016, s. • p. 1-12. ISBN 978-80-7394-566-4.
 • Hejhalová V.: Ein paar Bemerkungen zur Bearbeitung eines phraseologischen Lemmas. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2016, č. • no. 2016, s. • p. 59-74. ISSN 0567-8269.
 • Hejhalová V.: KATEŘINA ŠICHOVÁ: MIT HÄNDEN UND FÜßEN REDEN. VERBALE PHRASEME IM DEUTSCH-TSCHECHISCHEN VERGLEICH Tübingen: Julius Groos Verlag, 2013, 435 s. ISBN 978-3-87276-892-6 (recenze). Časopis pro moderní filologii, 2015, č. • no. 97, s. • p. 87-90. ISSN 0008-7386.
 • Hejhalová V.: Filologické studium německého jazyka - profil uchazečů ve světle přijímacích testů. Cizí jazyky, 2015, č. • no. 59, s. • p. 3-14. ISSN 1210-0811.
 • Hejhalová V.: Komparative Phraseme aus korpuslinguistischer und lexikographischer Sicht. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2014, č. • no. 2014, s. • p. 83-95. ISSN 0567-8269.
 • Hejhalová V.: Michaela Kaňovská: Übersetzung als (Beleg-) Quelle von zielsprachlichen Äquivalenten ausgangssprachlicher Phraseme. Olomouc: Univerzita Palackého 2010. 325 stran. ISBN: 978-80-244-2587-0. Časopis pro moderní filologii, 2013, č. • no. 95, s. • p. 73-75. ISSN 0008-7386.
 • Hejhalová V.: Stylistika v překladové frazeografii. Jazykovědné aktuality, 2013, č. • no. 50, s. • p. 125-130. ISSN 1212-5326.
 • Hejhalová V.: Benedikt A. Model: Syntagmatik im zweisprachigen Wörterbuch, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2010. Lexikographica. Series maior, sv. 137. 288 stran.(recenze). Jazykovědné aktuality, 2012, č. • no. 49, s. • p. 147-151. ISSN 1212-5326.

Závěrečné práce

 

Úvod > Vyučující > Věra Hejhalová