Věra Hejhalová

Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.

Adresa

Ústav germánských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 320

 Aktuální konzultace

Stručný životopis

V roce 2004 dokončila studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v oboru Učitelství pro střední školy s aprobací Německý jazyk – Latina. V září 2012 dokončila doktorské studium obhájením disertační práce „Zur Integration von Phrasemen in ein allgemeines und phraseologisches Wörterbuch Deutsch-Tschechisch aus kontrastiver und korpuslinguistischer Sicht.“

Od listopadu 2012 zastává na Ústavu germánských studií FF UK pozici odborné asistentky.

V rámci magisterského studia (2002) absolvovala půlroční studijní pobyt na Universität Regensburg se studiem předmětů Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Fremdsprachenphilologie, Latein. Během doktorského studia (2005) absolvovala měsíční stáž v Institut für deutsche Sprache (IDS) v Mannheimu se zaměřením na využití korpusové lingvistiky v lexikografii.

Na Oddělení germanistiky Ústavu germánských studií zastává od ak. r. 2012/2013 pozici garantky přijímacího řízení. Je možné se na ni obracet ve věci přijímacího řízení na filologické studijní programy Germánské jazyky a literatury – specializace Germanistika (bakalářské a navazující magisterské studium) a učitelské studijní programy Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc.) a Učitelství německého jazyka pro střední školy (NMgr.).

Od ak. r. 2014/2015 přebírá výuku didaktiky němčiny jak pro studenty studijních programů učitelství bakalářského i navazujícího magisterského studia, tak pro frekventanty kurzu Učitelství pro SŠ v rámci kurzů Celoživotního vzdělávání a je kontaktní osobou pro realizaci pedagogických praxí v tomto oboru.

Působí v platformě didaktiků FF UK, která sdružuje didaktiky různých oborů a pomáhá s organizací učitelských studijních programů.

Těžiště badatelského zájmu

 • didaktika němčiny
 • korpusová lingvistika, využití korpusů ve výuce
 • frazeologie, frazeografie a frazeodidaktika

Granty a projekty

 • ukazatel P (rozpis rozpočtu VŠ, příspěvek MŠMT) 2020 (hlavní koordinátor)
 • OPVVV Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093) 01/2020 – 09/2022 (členka řešitelského týmu)
 • Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací (CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000299) – spoluúčast na projektu, zastávaná pozice: Didaktik-specialista (03/2018-07/2019) 11/2017 – 07/2019 (členka řešitelského týmu)
 • Projekt „Velký německo-český akademický slovník“ realizovaný na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze, hlavní řešitelka PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
  • 2. fáze (GAČR 405/03/1452) 2004-2005; členka řešitelského týmu; specializace na idiomatiku a frazeologii
  • 3. fáze (GAČR 405/06/0585) 2006-2008; členka řešitelského týmu; specializace na idiomatiku a frazeologii

 

Rozvrh

Publikace

 • Hejhalová V.: 11 let spolupráce Katedry německé jazykovědy Univerzity v Řezně a Ústavu germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Jazykovědné aktuality, 2022, č. • no. LIX, s. • p. 120-125. ISSN 1212-5326.
 • Čermák P., Činátl K., Fapšo M., Gráf T., González Lozano J., Hejhalová V., Janišová M., Kasíková H., Králíková A., Kučerová M., Marek B., Převrátilová S., Rycheva E., Stoilova M.: Učitelské vzdělávání a oborové didaktiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Praha, Karolinum, 2022. 242 s. • p. ISBN 978-80-246-5156-9.
 • Hejhalová V., Šemelík M.: Acta Universitatis Carolinae Philologica. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2022, č. • no. 2023, s. • p. 1-194. ISSN 0567-8269.
 • Hejhalová V., Dovalil V., Šemelík M., Tichák V.: GerCoLiNet - German Constrastive Linguistics Network. Zpráva o aktuálním projektu Ústavu germánských studií FF UK. Jazykovědné aktuality, 2021, č. • no. LVIII, s. • p. 106-108. ISSN 1212-5326.
 • Kloudová V., Šemelík M., Hejhalová V.: Jedes Wort ist halt anders! Doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D., zum 65. Geburtstag. In Kloudová V., Šemelík M., Racochová A., Koptík T.: Spielräume der modernen linguistischen Forschung. Praha, Karolinum, 2020, s. • p. 11-15. ISBN 978-80-246-4791-3.
 • Šemelík M., Racochová A., Kříž V., Dušková L., Eichinger L., Hejhalová V., Obstová Z., Paradis C., Rybová M., Storjohann P., Škrabal M., Štícha F., Vodrážková L., Kloudová V.: Spielräume der modernen linguistischen Forschung. Praha, Karolinum, 2020. 239 s. • p. ISBN 978-80-246-4791-3.
 • Šormová K., Šebesta K., Gráf T., Hejhalová V., Baštová B.: Korpusy v jazykovém vyučování II. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. 190 s. • p. ISBN 978-80-7308-931-3.
 • Šormová K., Hudáková A., Hejhalová V., Semyachkina Y., Pečenková D., Jonášová A.: Čeština jako druhý jazyk. Praha, FF UK, 2019. 104 s. • p. ISBN 978-80-7308-966-5.
 • Šormová K., Šebesta K., Gráf T., Hejhalová V., Kukrechtová B.: Korpusy v jazykovém vyučování. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. 111 s. • p. ISBN 978-80-7308-897-2.
 • Hejhalová V., Bierlmeier S., Engelhardt, O., Fischer D., Kučerová J., Podlešáková Š., Pučalíková L.: Do kapsy.Malý česko-německý jazykový průvodce pro setkání mládeže, Ein kleiner deutsch-tschechischer Sprachführer für Jugendbegegnungen. Regensburg, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem (Plzeň, ČR) a Koordinierungszentrum Deut..., 2018. 200 s. • p. ISBN 978-3-9819456-0-7.
 • Hejhalová V.: První celorepublikové setkání didaktiků němčiny na Goethe-Institutu v Praze. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2017, č. • no. 8, s. • p. 145-146. ISSN 1804-3240.
 • Hejhalová V.: Elektronische Korpora als Mittel des Informationserwerbs im Unterricht. In Liber Amicorum. Symposium und Festschrift für Prof. Václav Bok zum 75. Geburtstag. České Budějovice, Hana Andrášová, Rainer Hünecke, 2016, s. • p. 1-12. ISBN 978-80-7394-566-4.
 • Hejhalová V.: Ein paar Bemerkungen zur Bearbeitung eines phraseologischen Lemmas. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2016, č. • no. 2016, s. • p. 59-74. ISSN 0567-8269.
 • Hejhalová V.: KATEŘINA ŠICHOVÁ: MIT HÄNDEN UND FÜßEN REDEN. VERBALE PHRASEME IM DEUTSCH-TSCHECHISCHEN VERGLEICH Tübingen: Julius Groos Verlag, 2013, 435 s. ISBN 978-3-87276-892-6 (recenze). Časopis pro moderní filologii, 2015, č. • no. 97, s. • p. 87-90. ISSN 0008-7386.
 • Hejhalová V.: Filologické studium německého jazyka - profil uchazečů ve světle přijímacích testů. Cizí jazyky, 2015, č. • no. 59, s. • p. 3-14. ISSN 1210-0811.
 • Hejhalová V.: Komparative Phraseme aus korpuslinguistischer und lexikographischer Sicht. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2014, č. • no. 2014, s. • p. 83-95. ISSN 0567-8269.
 • Hejhalová V.: Michaela Kaňovská: Übersetzung als (Beleg-) Quelle von zielsprachlichen Äquivalenten ausgangssprachlicher Phraseme. Olomouc: Univerzita Palackého 2010. 325 stran. ISBN: 978-80-244-2587-0. Časopis pro moderní filologii, 2013, č. • no. 95, s. • p. 73-75. ISSN 0008-7386.
 • Hejhalová V.: Stylistika v překladové frazeografii. Jazykovědné aktuality, 2013, č. • no. 50, s. • p. 125-130. ISSN 1212-5326.
 • Hejhalová V.: Benedikt A. Model: Syntagmatik im zweisprachigen Wörterbuch, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2010. Lexikographica. Series maior, sv. 137. 288 stran.(recenze). Jazykovědné aktuality, 2012, č. • no. 49, s. • p. 147-151. ISSN 1212-5326.

Závěrečné práce

 

Úvod > Vyučující > Věra Hejhalová