SZZK Německý jazyk a literatura

Platí pouze pro studijní program Německý jazyk a literatura (začátek studia do ak.r. 2019/2020 včetně)

Průběh celé zkoušky:

1. část: Obhajoba diplomové práce

2. část:

a. Klauzurní práce z německého jazyka nebo německé literatury
Studující vypracuje text v rozsahu 4 stran A4. Obdrží 6 témat, z nichž si zvolí jedno (buď literární, nebo lingvistické). Klauzurní práce trvá 4 hodiny. Při práci je dovoleno používat jednojazyčné slovníky.
b. Německý jazyk z hlediska synchronního a diachronního (ústní zkouška)
c. Německá literatura (ústní zkouška)

Tyto dvě části lze skládat i v různých zkušebních termínech (leden-únor / květen-červen / září) v libovolném pořadí.
Druhá část není dělitelná, tj. při opakovaném pokusu je nutno absolvovat znovu klauzuru i celou ústní zkoušku znovu.
Časové rozvržení: v každém termínu SZZK jsou na první den vypisovány obhajoby, na druhý den klauzury, na třetí den ústní zkoušky z jazyka a literatury.
Ústní zkoušce předchází půlhodinová písemná příprava zadaných i volitelných otázek ve zkušební místnosti.

 

Příprava a průběh ústní části:

SPECIALIZACE LINGVISTIKA

Německý jazyk z hlediska synchronního a diachronního

Studující, kteří se v průběhu magisterského studia zaměřili na německou synchronní, nebo diachronní lingvistiku, jsou při SZZK vázáni sylabem v plném rozsahu. 

 1. Student zodpoví dvě vylosované otázky ze sylabu, které se týkají zároveň synchronního i diachronního popisu jazyka. Otázky obdrží na pracovním listu. Teoretické znalosti dokládá na příkladech z textů na pracovním listu a komentuje příslušné jevy vztahující se k zadaným otázkám (viz příklad zadání).
 1. Specializační otázka:

Nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK studující předloží návrh tezí a bibliografie k jednomu tématu založenému výhradně na absolvovaném semináři/absolvovaných seminářích. Tento návrh tématu, tj. teze v podobě základních bodů a bibliografii zkonzultuje se zástupcem jazykovědného oddělení. Schválené podklady odevzdá nejpozději dva týdny před termínem SZZK examinátorovi pro jazyk v tištěné a elektronické verzi.

Tato část zkoušky je založena na samostatné prezentaci zvoleného tématu a je doplněna dílčími otázkami členů komise ke zvolenému tématu. Vzhledem k tomu, že jde o připravenou specializační otázku, vyžaduje se hlubší znalost dané problematiky. Teze v rozsahu základních bodů může student použít jako podklad při ústní zkoušce. 

 1. Další otázky:

Pro jednooborové studium platí:

Nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK je nutno předložit examinátorovi pro jazyk seznam absolvovaných povinně volitelných seminářů z jazyka a dvě zvolená témata v rozsahu základních tezí a bibliografie, které se týkají absolvovaných povinně volitelných seminářů z jazyka. U zkoušky pak bude vybráno komisí jedno ze zvolených témat. Podklady se odevzdávají v tištěné a elektronické verzi.

Pro dvouoborové studium platí:

Nejpozději čtyři týdny před termínem SZZKje nutno předložit examinátorovi pro jazyk seznam absolvovaných povinně volitelných seminářů z jazyka a jedno téma v rozsahu základních tezí a bibliografie, které se týká absolvovaných povinně volitelných seminářů z jazyka a které bude předmětem zkoušky. Podklady se odevzdávají v tištěné a elektronické verzi.

Německá literatura

Jednooborové studium:

 1. Nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK student předloží návrh pěti epoch, založený na absolvovaných seminářích nebo individuálním studiu, a dohodne se zástupcem literárního oddělení v komisi jejich definitivní formulaci. Každý návrh má formu písemně zformulovaných tezí s bibliografií a jsou v něm uvedena 2-4 literární díla (více kratších či méně rozsáhlejších textů), o nichž je možno při zkoušce vést diskusi. Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na jednu z těchto epoch.
 2. Nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK student předloží návrh tří témat založených na absolvovaných seminářích nebo individuálním studiu a dohodne se zástupcem literárního oddělení v komisi jejich definitivní formulaci. Každý návrh má formu písemně zformulovaných tezí s bibliografií a je v něm uvedeno minimálně jedno literární dílo, o němž je možno vést při zkoušce diskusi. Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na jedno z předložených témat.

Dvouoborové studium:

 1. Nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK student předloží návrh tří epoch, založený na absolvovaných seminářích nebo individuálním studiu, a dohodne se zástupcem literárního oddělení v komisi jejich definitivní formulaci. Každý návrh má formu písemně zformulovaných tezí s bibliografií a jsou v něm uvedena 2-4 literární díla (více kratších či méně rozsáhlejších textů), o nichž je možno při zkoušce vést diskuzi. Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na jednu z těchto epoch.
 2. Nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK student předloží návrh dvou témat, založený na absolvovaných seminářích nebo individuálním studiu, a dohodne se zástupcem literárního oddělení v komisi jejich definitivní formulaci. Každý návrh má formu písemně zformulovaných tezí s bibliografií a je v něm uvedeno minimálně jedno literární dílo, o němž je možno vést při zkoušce diskusi. Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na jedno z předložených témat.

SPECIALIZACE LITERATURA

Německý jazyk z hlediska synchronního a diachronního

Pro jednooborové studium se z aktuálního sylabu nevyžadují v synchronní oblasti okruhy III. Deutsche Lexikologie und Lexikographie, IV.  Lexikographie seit dem 18. Jahrhundert a VI. Translatologie a v diachronní oblasti nejsou požadovány okruhy 3. Vorgeschichte I – Indogermanisch/Indoeuropäisch, 4. Vorgeschichte II – Germanisch a 5. Vergleich: Indogermanisch – Germanisch.

Pro dvouoborové studium se z aktuálního sylabu nevyžadují v synchronní oblasti okruhy I.65 Konstituentenstrukturgrammatik, IC-Analyse, Generative Grammatik, III. Deutsche Lexikologie und Lexikographie, IV.  Lexikographie seit dem 18. Jahrhundert, VI. Translatologie a z diachronní oblasti nejsou požadovány okruhy 2. Theorien des Sprachwandels im 19. und 20. Jh., 3. Vorgeschichte I – Indogermanisch/Indoeuropäisch, 4. Vorgeschichte II – Germanisch a 5. Vergleich: Indogermanisch – Germanisch.

 1. Student zodpoví jednu vylosovanou otázku ze sylabu, která se týká zároveň synchronního i diachronního popisu jazyka. Otázku obdrží na pracovním listu. Teoretické znalosti dokládá na příkladech z textů na pracovním listu a komentuje příslušné jevy vztahující se k zadané otázce (viz příklad zadání).
 2. Druhá otázka je specializační. Nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK student předloží návrh tezí a bibliografie k jednomu tématu založenému výhradně na absolvovaném semináři/absolvovaných seminářích; návrh tématu, tj. teze v podobě základních bodů a bibliografii, zkonzultuje se zástupcem jazykovědného oddělení a schválené podklady odevzdá nejpozději dva týdny před termínem SZZK examinátorovi pro jazyk v tištěné a elektronické verzi. Tato část zkoušky je založena na samostatné prezentaci zvoleného tématu a je doplněna dílčími otázkami členů komise ke zvolenému tématu. Vzhledem k tomu, že jde o připravenou specializační otázku, vyžaduje se hlubší znalost dané problematiky. Teze v rozsahu základních bodů může student použít jako podklad při ústní zkoušce.

Německá literatura 

Jednooborové studium:

 1. Přehledová otázka z dějin literatury (podle sylabu, charakteristika epochy).
 2. Specializační otázka k dějinám literatury: Nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK student předloží návrh tří otázek z dějin literatury. Tyto tři otázky mají pokrýt vždy jednu epochu či okruh literární historie v následujících rozmezích:
  a. Od počátků do doby Goethovy
  b. Od doby Goethovy po rok 1945
  c. 20. století a současnost

Každý návrh má formu písemně zformulovaných tezí s bibliografií a jsou v něm uvedena 2-4 literární díla (více kratších či méně rozsáhlejších textů), o nichž je možno při zkoušce vést diskusi. Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na jedno z předložených témat.

 1. Otevřená témata: Nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK student předloží návrh čtyř témat založených na absolvovaných seminářích nebo individuálním studiu a dohodne se zástupcem literárního oddělení v komisi jejich definitivní formulaci. Každý návrh má formu písemně zformulovaných tezí s bibliografií a je v něm uvedeno minimálně jedno literární dílo, o němž je možno vést při zkoušce diskusi. Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na jedno z předložených témat.

Dvouoborové studium:

 1. Přehledová otázka z dějin literatury (podle sylabu, charakteristika epochy).
 2. Specializační otázka k dějinám literatury: Nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK student předloží návrh dvou otázek z dějin literatury. Tyto dvě otázky mají pokrýt vždy jednu epochu či okruh literární historie v následujících rozmezích:
  a. Od počátků po realismus
  b. Od naturalismu po současnost

Každý návrh má formu písemně zformulovaných tezí s bibliografií a jsou v něm uvedena 2-4 literární díla (více kratších či méně rozsáhlejších textů), o nichž je možno při zkoušce vést diskuzi.
Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na jedno z předložených témat.

 1. Otevřená témata: Nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK student předloží návrh dvou témat založených na absolvovaných seminářích nebo individuálním studiu a dohodne se zástupcem literárního oddělení v komisi jejich definitivní formulaci. Každý návrh má formu písemně zformulovaných tezí s bibliografií a je v něm uvedeno minimálně jedno literární dílo, o němž je možno vést při zkoušce diskuzi.
  Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na jedno z předložených témat.
Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky > SZZK Německý jazyk a literatura