BZK Germanistika / Německý jazyk a literatura (od 2022) samostatné

Průběh a sylaby zkoušky pro studijní programy Německý jazyk a literatura a Germánská a severoevropská studia – specializace Germanistika, jednooborové/samostatné studium

Platí (bez ohledu na rok zahájení studia) od zkušebních termínů leden/únor 2022 dále.

Průběh celé zkoušky:

1. část: Obhajoba bakalářské práce

2. část:

a. Klauzurní práce
b. Německý jazyk (ústní zkouška)
c. Německá literatura (ústní zkouška)
d. Kulturní a historický vývoj německé jazykové oblasti (ústní zkouška)

Každou ze dvou výše uvedených částí lze skládat i v různých zkušebních termínech (leden-únor / květen-červen / září) v libovolném pořadí.

Druhá část není dělitelná, tj. při opakovaném pokusu je nutno absolvovat klauzuru i celou ústní zkoušku znovu.

Časové rozvržení: v každém termínu BZK jsou na první den vypisovány obhajoby, na druhý den klauzury, na třetí den ústní zkoušky z jazyka a literatury.

Ústní zkoušce předchází 45minutová písemná příprava zadaných i volitelných otázek ve zkušební místnosti. Ústní zkouška trvá 45 minut.

 

Příprava a průběh 2. části

a. Klauzurní práce

V písemném testu prokazuje student nabyté znalosti německé gramatiky, slovní zásoby, literatury a reálií německy mluvících zemí.

Bakalářská klauzurní práce – vzorové zadání

b. Německý jazyk

Student prokáže znalosti mluvnice současné němčiny včetně korektní výslovnosti a kultivovaného vyjadřování na úrovni C1, dokáže vysvětlit mluvnické jevy zásadního významu a prokázat kompetence, které byly rozvíjeny předměty studijního plánu.

Student si losuje jednu dvojici okruhů (viz sylabus). Okruhy se týkají kurzů k synchronní lingvistice (Gramatika němčiny I-IV, Lexikologie a slovotvorba němčiny, Fonetika a fonologie němčiny, Stylistika v praxi). Student může (v závislosti na vylosovaném okruhu) obdržet pracovní list s konkrétními otázkami a doprovodnými texty. Teoretické znalosti dokládá na příkladech z textů na pracovním listu a komentuje příslušné jevy vztahující se k zadaným otázkám (viz příklad zadání).

 

Sylabus okruhů z jazyka:

1A) Funktionen der Tempusformen
1B) Tropen und Figuren der Rhetorik

2A) Perfekt und Präteritum
2B) Das Fremdwort im Deutschen

3A) Stimmorgane und ihre Funktion bei der Sprachproduktion
3B) Infinitiv I und II

4A) Infinitivkonstruktionen, syntaktisch nicht abhängiger Infinitiv
4B) Stilistische Schichtung des Wortschatzes

5A) Form und Gebrauch des Konjunktivs, würde-Form
5B) Hörorgane und ihre Funktion bei der Sprachrezeption

6A) Lexikalisch-semantische Beziehungen und deren lexikographische Anwendungsmöglichkeiten
6B) Reflexive und reziproke Verben

7A) Temporalsätze
7B) Aktionsarten

8A) dass-Sätze und Relativsätze
8B) Partizip I und II

9A) Funktionsverbgefüge
9B) Suffigierung bei Substantiven

10A) Modalverben, objektive und subjektive Modalität
10B) Konditionalsätze

11A) Subjekts- und Objektsprädikativ, prädikatives Attribut
11B) Suffigierung bei Adjektiven

12A) Genus des Substantivs
12B) Varietäten des Gegenwartsdeutschen, der deutsche Wortschatz heute

13A) Kausal- und Konzessivsätze
13B) Segmentale Einheiten der Lautebene (Phon, Phonem, Allophon)

14A) Grundbegriffe der Wortbildung, Wortbildungsarten im Deutschen
14B) Konsekutivsätze und “ohne-dass” Sätze

15A) Zustandspassiv und allgemeine Zustandsform
15B) Suprasegmentale Einheiten, Prosodie

16A) Ersatzinfinitiv
16B) Stilistik der gesprochenen und geschriebenen Sprache

17A) Freie (kontrastive) und komplementäre Distribution der Lauteinheiten
17B) Weiterführende Nebensätze

18A) Vorgangspassiv und Passivparaphrasen
18B) Finalsätze, der Infinitiv mit „um zu“

19A) Graduierung des Adjektivs
19B) Negation

20A) Konversion in Wortbildung und Grammatik
20B) Wortstellung im einfachen Satz

21A) Valenz, Satzbaupläne, subjektlose Verben
21B) Imperativ

22A) Komposition bei Substantiven, Adjektiven und Verben
22B) Korrelate, Pronomen es und seine Funktionen

23A) Gebrauch des bestimmten Artikels
23B) Stilistische Spezifika der Funktionssprache Wissenschaft

24A) Deklination der Substantive, Pluralbildung
24B) Phonotaktik

25A) Wortbildung des Verbs
25B) Gebrauch des unbestimmten Artikels

26A) Gebrauch des Nullartikels
26B) Vokale im Deutschen und ihre Klassifizierung

27A) Interjektionen
27B) Satzrelationen in der Satzverbindung

28A) Deklination des Adjektivs
28B) Funktion des ersten und zweiten Formanten bei der Vokalbeschreibung

29A) Stilistische Spezifika der Funktionssprache Medien (Printmedien)
29B) Modalsätze

30A) Modalwörter und Modalpartikeln
30B) Stilistische Themenanalyse I: Textkohärenz und -kohäsion, Typen thematischer Progression

31A) E-Lexikographie des Deutschen
31B) Substantivische Pronomina und Possessivpronomina

32A) Indirekte und erlebte Rede
32B) Konsonanten im Deutschen und ihre Klassifizierung

33A) Stilistische Themenanalyse II: Vertextungsstrategien; Frames und Scripts
33B) Pronominaladverb, Pronomen „deren“, „dessen“ und „derer“

34A) Zahladjektive
34B) Diphthonge im Deutschen und ihre Klassifizierung

35A) Vom Stilelement zum Stilganzen – Prinzipien und Methode der stilistischen Kompositionsanalyse
35B) Attribut und Apposition

36A) Orthoepie und Kodifizierung der deutschen Aussprache
36B) Fokus- und Gradpartikeln

c. Německá literatura

Ve vztahu k těm obdobím literárních dějin, která pokrývají studentem absolvované přednášky z páteřního cyklu (1. Aufklärung – Klassik; 2. Romantik – Naturalismus; 3. Moderne – 1960; 4. 1960 – Gegenwart), formuluje student teze k vybranému autorovi, literární tvorbě, epoše nebo dějinám žánrů. Teze mohou být více či méně konvenční. Jde o vždy 2 teze ke každému absolvovanému období, každá teze uvede alespoň 2 literární díla a 1 titul sekundární literatury, na jejichž základě byla zformulována. Během zkoušky bude vedena diskuse o těchto tezích v jejich literárněhistorickém kontextu.

Těchto celkem 8 tezí a seznam další přečtené literatury (s dalšími cca 30 beletristickými tituly) k diskusi je nutno předložit nejpozději 4 týdny před zkouškou členu komise zodpovědnému za literární část. Použité pasáže ze sekundární literatury je třeba dodat v elektronické podobě.

Příklady tezí (používejte plné bibliografické údaje):

Romantik -Naturalismus

 1. Der Konflikt von Künstler- und Bürgerexistenz spiegelt sich in E.T.A. Hoffmanns Leben und Werk. (Primärliteratur: Hoffmann: Der goldene Topf; Der Sandmann; Sekundärliteratur: Stadler: Hoffmann [Auszüge])
 2. Der Realismus in der deutschen Literatur war eher in der erzählenden als in der lyrischen Dichtung innovativ. (Primärliteratur: Fontane: Irrungen, Wirrungen; Geibel: Gedichte; Sekundärliteratur: Dieterle: Fontane)

Moderne – 1960

 1. Den Erzählstil Alfred Döblins prägen vielfältige Verfahren der literarischen Montage. Primärliteratur: Döblin: Die Ermordung einer Butterblume; Berlin Alexanderplatz; Sekundärliteratur: Schoeller: Döblin)
 2. Ein Neuanfang nach 1945 war Thema der deutschen Literatur sowie Publizistik, als sozial- und literaturgeschichtliche Tatsache lässt er sich aber angesichts vieler Kontinuitäten nicht bestätigen. (Primärliteratur: Borchert: Draußen vor der Tür; Die Küchenuhr; Sekundärliteratur: Niefanger: Die Dramatisierung der ‚Stunde Null‘)

 

d. Kulturní a historický vývoj německé jazykové oblasti

Student prokáže znalosti historických, politických, společenských a kulturních reálií v rozsahu tohoto sylabu:

 1. Deutschland im 19. Jahrhundert: 1806, 1815, 1848, 1871
 2. Deutschland von 1871 bis 1933: Wilhelminismus, Erster Weltkrieg, Weimarer Republik
 3. NS-Regime 1933 bis 1945 und Aufarbeitung von NS-Zeit und Shoah in der BRD
 4. Gründung und Anfänge der BRD, Grundgesetz und politisches System der BRD
 5. Föderalismus: historische Tradition (Überblick), Bundesländer und Neue Bundesländer
 6. Gesellschaftliche und politische Entwicklungen und zentrale gesellschaftliche Debatten von 1945 bis 1990
 7. Deutsche Teilung (BRD / DDR) und Wiedervereinigung
 8. Die deutsch-tschechischen und österreichisch-tschechischen Beziehungen in der Geschichte bis heute (wichtige Stationen, gegenwärtige Institutionen in Wirtschaft, Politik und Kultur)
 9. Grundzüge des politischen Systems in Österreich (Föderalismus und Parlamentarismus, Wahlrecht, politische Ämter, Parteienlandschaft, direkte Demokratie)
 10. Österreichische Identität(en) (Erinnerungsorte bzw. identitätsstiftende Faktoren, Entwicklung des Österreichbewusstseins, staatliche Symbole, religiöse Gemeinschaften)
 11. Deutsch in Österreich (Plurizentrik des Deutschen, Deutsch in Österreich, Dialektgebrauch)
 12. Das politische System der Schweiz
Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky > BZK Germanistika / Německý jazyk a literatura (od 2022) samostatné