Martin Šemelík

Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.

Adresa

Department of Germanic Studies
Místnost č. 320

 Aktuální konzultace

Kontaktní telefon pracoviště Celetná 20: (+420) 221619711

Profesní zájmy
lexikografie • lexikologie • slovotvorba • gramatika • kontrastivní a korpusová lingvistika • didaktika

Vzdělání
2008 – 2014 doktorské studium, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav germánských studií, Germánské jazyky a literatury (filologie), dizertační práce na téma Wortbildung im deutsch-tschechischen Wörterbuch (školitelka: Doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.)
2001 – 2008 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav germánských studií, studijní program: Německý jazyk a literatura a Učitelství pro střední školy/němčina, diplomová práce na téma Wortnestbildung in einem Übersetzungswörterbuch (vedoucí: Doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.)
2001 maturita Gymnázium Kladno

Stipendia
DAAD: zimní semestr 2010/2011 Universität Leipzig, Philologische Fakultät, Institut für Germanistik, školitelka: Dr. Hannelore Poethe a Prof. Dr. Irmhild Barz

Členství v organizacích
Jazykovědné sdružení České republiky, Kruh moderních filologů, Svaz germanistů České republiky

Projekty
(a) hlavní řešitel
2015 GRAM-LINE. Online cvičebnice německé gramatiky pro pokročilé (Vnitřní rozvojové granty Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, č. FF 15 TO1 029)
2014 Slovotvorba v překladovém slovníku (v rámci rozvojového programu na podporu postdoktorandů, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
2012 Německo-česká lexikální databáze: Adjektiva online (Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze, č. 566912)
2011 (Nová) bibliografie k německo-českému lingvistickému srovnání 2.0 (v rámci Projektového účelového stipendia FF UK)
2010 Materiálová studie k aktuálnímu stavu lingvistického srovnání češtiny a němčiny (v rámci projektu Problém času v humanitních a sociálních vědách: projekt řešený na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pod číslem 261107 a financovaný z prostředků tzv. specifického vysokoškolského výzkumu)
(b) člen řešitelského týmu
2017 – 2020 Jazyk v proměnách času, místa, kultury. Progres č. 4, Univerzita Karlova, hlavní řešitel: Doc. Petr Čermák, Ph.D.
2016 – 2018 Deutsch-Tschechische lexikalische Datenbank. Verben online. Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze (GAUK 197116), hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Koptík.
2016 – 2017 VG109 „Hegelei ist nicht Hegels Ei!“ Das deutsch-tschechische Wörterbuch der Wortbildungsmittel. Vnitřní grant Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Koptík
2009 – 2011 GA ČR 405/09/1280 Velký německo-český akademický slovník, vedení: Doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
2006 – 2008 GA ČR 405/06/585: Velký německo-český akademický slovník, vedení: Doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
2003 – 2005 GA ČR 405/03/1452: Velký německo-český akademický slovník, vedení: Doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D

Výuka
ÚGS FF UK: od r. 2011 především gramatické a lexikologické kurzy
Universität Köln IDSL II: od r. 2013 různé blokové semináře (společně s Doc. Marií Vachkovou a Mgr. Tomášem Koptíkem)
LMU München, Institut für Deutsch als Fremdsprache: 2017 a 2018 blokový seminář k vybraným lexikologickým a gramatickým otázkám v kontextu němčiny jako cizího jazyka
KG PedF UK: 2009 – 2010 gramatické kurzy a praktická jazyková cvičení

Další praxe
2015 – 2017 lexikografická sekce JS, předseda
od roku 2009 Jazykovědné aktuality, člen redakční rady; výkonný redaktor 2009 – 2016 a od 2022
2011 – 2017  Kruh moderních filologů, tajemník
2016 Germanistica Pragensia XXIV / AUC Philologica (tematické číslo „Lexikografie“), vydavatel (spolu s Věrou Kloudovou a Marií Vachkovou)
2014 Germanistica Pragensia XXIII / AUC Philologica (festschrift pro PhDr. Evu Berglovou), vydavatel
2004 – 2006 překlady dětské literatury (výběr):
Hollerová, Renée (2008): Pátrání na Nilu, Praha: Thovt, 124 str., ISBN 978-80-86969- 07-7
Bauerová, Insa (2007): Indiáni, Praha: Thovt, 56 str., ISBN: 978-80-86969-36-7

 

Publikace

 • Šemelík M.: Wortbildung im deutsch-tschechischen Wörterbuch. Praha, Karolinum, 2023. 222 s. • p. ISBN 978-80-246-5195-8.
 • Kříž V., Šemelík M.: Eine neue Text- und Aufgabensammlung zur deutschen Sprachgeschichte in statu nascendi : Eine Projektskizze. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2023, č. • no. Neuveden, s. • p. 93-118. ISSN 0567-8269.
 • Šemelík M., Kloudová V.: Ge-... und Ge-...-e unter dem Mikroskop. Eine korpuslinguistische Betrachtung. In Czajkowski L., Poethe H., Seiffert A.: Wörter und Phraseme. Theoretische und praktische Exkurse (Festschrift anlässlich des 80. Geburtstags von Irmhild Barz). online, Universität Leipzig, 2023, s. • p. 102-123. ISBN 0-000-00000-0.
 • Hejhalová V., Šemelík M.: Acta Universitatis Carolinae Philologica. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2022, č. • no. 2023, s. • p. 1-194. ISSN 0567-8269.
 • Hejhalová V., Dovalil V., Šemelík M., Tichák V.: GerCoLiNet - German Constrastive Linguistics Network. Zpráva o aktuálním projektu Ústavu germánských studií FF UK. Jazykovědné aktuality, 2021, č. • no. LVIII, s. • p. 106-108. ISSN 1212-5326.
 • Šemelík M., Racochová A., Kříž V., Dušková L., Eichinger L., Hejhalová V., Obstová Z., Paradis C., Rybová M., Storjohann P., Škrabal M., Štícha F., Vodrážková L., Kloudová V.: Spielräume der modernen linguistischen Forschung. Praha, Karolinum, 2020. 239 s. • p. ISBN 978-80-246-4791-3.
 • Kloudová V., Šemelík M., Hejhalová V.: Jedes Wort ist halt anders! Doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D., zum 65. Geburtstag. In Kloudová V., Šemelík M., Racochová A., Koptík T.: Spielräume der modernen linguistischen Forschung. Praha, Karolinum, 2020, s. • p. 11-15. ISBN 978-80-246-4791-3.
 • Šemelík M., Přibík R.: Chci studovat němčinu na vysoké škole! Sbírka testových úloh z německé gramatiky. Praha, Karolinum, 2020. 90 s. • p. ISBN 978-80-246-4754-8.
 • Mračková Vavroušová P., Kloudová V., Šemelík M.: Editorská poznámka. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2020, č. • no. 2020, s. • p. 7-8. ISSN 0567-8269.
 • Šemelík M., Vachková M., Kloudová V.: Zemřel PhDr. Jiří Doležal. Jazykovědné aktuality, 2019, č. • no. LVI, s. • p. 49-51. ISSN 1212-5326.
 • Vachková M., Šemelík M., Kloudová V.: Povídání o synonymech. In Šemelík M., Lišková M.: Jak se píší slovníky, aneb, Lexikografie pro každého. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2019, s. • p. 121-133. ISBN 978-80-7422-718-9.
 • Šemelík M., Škrabal M.: Lexikografie v globálních kontextech. EURALEX 2018. Zpráva z 18. mezinárodní konference EURALEX - European association for lexicography. Časopis pro moderní filologii, 2019, č. • no. 101, s. • p. 115-117. ISSN 0008-7386.
 • Šemelík M., Kloudová V., Dovalil V., Vachková M.: Deutsche Grammatik. Eine Text- und Aufgabensammlung für Fortgeschrittene. Praha, Karolinum, 2019. 258 s. • p. ISBN 978-80-246-4296-3.
 • Šemelík M., Škrabal M.: Poznámky k poznámkám : Usage notes v českém lexikografickém prostředí. Naše řeč, 2019, č. • no. 102, s. • p. 25-35. ISSN 0027-8203.
 • Šemelík M., Škrabal M.: Lexikografie v globálních kontextech : Euralex 2018. Časopis pro moderní filologii, 2019, č. • no. 101, s. • p. 115-117. ISSN 0008-7386.
 • Šemelík M., Kloudová V., Šimečková A., Doležal J.: Deutsche Grammatik. Ein Übungsbuch für Fortgeschrittene. Praha, Karolinum, 2019. 300 s. • p. ISBN 978-80-246-3893-5.
 • Šemelík M., Šichová K.: Einfach klasse! Ein Bericht über das Wörterbuch der tschechischen Phraseologie und Idiomatik. Proverbium, 2018, č. • no. 35, s. • p. 275-292. ISSN 0743-782X.
 • Šemelík M.: Rainer Perkuhn - Holger Keibel - Marc Kupietz (2012): Korpuslinguistik. Korpus - gramatika - axiologie, 2018, č. • no. 17, s. • p. 67-69. ISSN 1804-137X.
 • Šemelík M., Šichová K.: The Dictionary of Czech Phraseology and Idiomatics, vol 1, Similes, vol 2, Nonverbal Idioms, vol 3, Verbal Idioms, vol 4, Propositional Idioms, vol 5, Onomasiological Dictionary. Yearbook of Phraseology, 2018, č. • no. 8, s. • p. 146-156. ISSN 1868-632X.
 • Šemelík M.: Annelies Häcki-Buhofer et al. (2014): Feste Wortverbindungen des Deutschen. Kollokationswörterbuch für den Alltag. Časopis pro moderní filologii, 2018, č. • no. 100, s. • p. 273-276. ISSN 0008-7386.
 • Šemelík M., Koptík T.: Recenze: František Štícha - Česko-německá srovnávací gramatika. Slovo a slovesnost, 2017, č. • no. 78, s. • p. 263-269. ISSN 0037-7031.
 • Šemelík M.: Komunikační funkce věty a modalita v Česko-německé srovnávací gramatice Františka Štíchy. Časopis pro moderní filologii [online], 2017, č. • no. 99, s. • p. 113-127. ISSN 0008-7386.
 • Šemelík M., Šichová K.: Was nicht ist kann noch werden. Zur Parömiodidaktik im Tschechisch-als-Fremdsprache-Unterricht. Teil 2: Aufgaben und Übungen. Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung [online], 2017, č. • no. 59, s. • p. 37-76. ISSN 1861-3950.
 • Šemelík M., Kloudová V., Koptík T.: K novým možnostem zprostředkování slovní zásoby ve výuce němčiny jakožto cizího jazyka. Cizí jazyky, 2017, č. • no. 60, s. • p. 5-18. ISSN 1210-0811.
 • Šemelík M.: Zu neuen Möglichkeiten der lexikographischen Erfassung von Wortbildungskonkurrenzen. Ge- vs. -werk korpuslinguistisch betrachtet. International Journal of Lexicography, 2017, č. • no. 30, s. • p. 350-381. ISSN 0950-3846.
 • Šemelík M., Vachková M., Čonosová E., Šimečková A., Kloudová V.: (Neue) Bibliographie zum deutsch-tschechischen Sprachvergleich. Praha, Karolinum (Univerzita Karlova), 2017. 96 s. • p. ISBN 978-80-246-3560-6.
 • Šemelík M., Schneider T.: Zentrum und Peripherie. Konferenz des Tschechischen Germanistenverbandes in Opava (25. - 27. Mai 2016). In brücken: Germanistisches Jahrbuch Tschechien – Slowakei 2016. Praha, Steffen Höhne u.a., 2017, s. • p. 237-241. ISBN 978-80-7422-615-1.
 • Šemelík M., Šichová K.: František Čermák (2009, 2016): Slovník české frazeologie a idiomatiky. Jazykovedny Casopis, 2017, č. • no. 68, s. • p. 491-499. ISSN 0021-5597.
 • Šichová K., Šemelík M.: Was nicht ist, kann noch werden. Zur Parömiodidaktik im Tschechisch-als-Fremdsprache-Unterricht. Teil 1: Eine exemplarische Lehrwerk- und Wörterbuchanalyse. Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung [online], 2016, č. • no. Neuveden, s. • p. 61-104. ISSN 1861-3950.
 • Šemelík M., Šichová K.: Několik poznámek k současné německojazyčné frazeografii. Časopis pro moderní filologii, 2016, č. • no. 98, s. • p. 241-253. ISSN 0008-7386.
 • Šemelík M.: Noch zu Ge-...(-e) vs. -(er)ei. Eine korpuslinguistische und lexikographische Betrachtung. Deutsche Sprache, 2016, č. • no. 44, s. • p. 235-260. ISSN 0340-9341.
 • Šemelík M.: recenze "Slovník anglických frázových sloves a odvozených jmenných složenin". Ročenka Kruhu moderních filologů, 2016, č. • no. 26, s. • p. 66-70. ISSN 0577-3768.
 • Šemelík M.: Recenze "Die Schöne ist angekommen. Ein Grammatikkrimi Deutsch als Fremdsprache". Cizí jazyky, 2016, č. • no. 59, s. • p. 48-51. ISSN 1210-0811.
 • Šemelík M.: Lesk a bída německo-českých terminologických slovníků. In Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století. Sborník abstraktů z workshopu konaného ve dnech 29.-30.11.2016 v Praze. Praha, Ústav pro jazyk český, Akademie věd České republiky, 2016, s. • p. 66-67. ISBN 978-80-88211-02-0.
 • Bezdíčková A., Koptík T., Šemelík M.: Gramatická variace pod drobnohledem. Zpráva z 52. konference IDS Mannheim. Časopis pro moderní filologii, 2016, č. • no. 98, s. • p. 287-290. ISSN 0008-7386.
 • Šemelík M., Bezdíčková A., Koptík T.: Verlierer gibt es hier also keine oder usage notes in ausgewählten Wörterbüchern. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2016, č. • no. XXIV, s. • p. 175-198. ISSN 0567-8269.
 • Šemelík M.: O jednom neobvyklém typu slovníků. Vesmír, 2015, č. • no. 94, s. • p. 523-523. ISSN 0042-4544.
 • Šemelík M.: Kookurrenzdatenbank CCDB im fortgeschrittenen DaF- und DaZ-Unterricht. Interkulturelle Sprachdidaktik im Fokus. In Deutsch ohne Grenzen: Didaktik Deutsch als Fremdsprache. Brno, Tribun EU, 2015, s. • p. 290-303. ISBN 978-80-263-0932-1.
 • Šemelík M., Šichová K.: Rezension von "Idiomatik Deutsch-Englisch" (Schemann, H. / Knight, P.). Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung [online], 2015, č. • no. 11, s. • p. 137-143. ISSN 1861-3950.
 • Koptík T., Šemelík M.: Review of. Ročenka Kruhu moderních filologů, 2014, č. • no. 25, s. • p. 98-101. ISSN 0577-3768.
 • Šemelík M., Koptík T.: Rezension von. Linguistica Pragensia, 2014, č. • no. 24, s. • p. 87-91. ISSN 0862-8432.
 • Šemelík M.: Qual der Wahl - Zur Wortbildung im Übersetzungswörterbuch. Deutsch als Fremdsprache, 2014, č. • no. 51, s. • p. 205-214. ISSN 0011-9741.
 • Šemelík M.: Deutsch-tschechische Übersetzungswörterbücher und deren Außentexte - Wortbildung des Deutschen im Fokus. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2014, č. • no. 23, s. • p. 171-191. ISSN 0567-8269.
 • Šemelík M.: Behandlung der Wortbildungselemente in deutsch-tschechischen Übersetzungswörterbüchern. Linguistik online, 2014, č. • no. 14, s. • p. 55-86. ISSN 1615-3014.
 • Vachková M., Šemelík M., Kloudová V.: K výzkumu slovotvorné antonymie na základě Kookurenční databanky CCDB. In Radost z jazyků. Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka. Praha, Ústav Českého národního korpusu / Nakl. Lidové noviny, 2014, s. • p. 74-88. ISBN 978-80-7422-361-7.
 • Kloudová V., Šemelík M.: Kookurenční databanka CCDB jako nástroj kontrastivní analýzy a překladu z češtiny do němčiny. Časopis pro moderní filologii, 2013, č. • no. 95, s. • p. 35-47. ISSN 0008-7386.
 • Šemelík M., Vachková M., Kloudová V.: Zur Erforschung und lexikographischen Erfassung der substantivierten Infinitive auf der Grundlage neuer korpusanalytischer Methoden. Aussiger Beiträge, 2013, č. • no. 7, s. • p. 191-209. ISSN 1802-6419.
 • Šemelík M.: Typographie im Dienste der Wortbildung. Zielsprache Deutsch, 2013, č. • no. 40, s. • p. 17-31. ISSN 0341-5864.
 • Šemelík M.: Slovotvorná synonymie v Německo-české lexikální databázi. K zachycení stylové příznakovosti pomocí Kookurenční databanky CCDB. Jazykovědné aktuality, 2013, č. • no. 50, s. • p. 131-140. ISSN 1212-5326.
 • Šemelík M.: Makrostrukturformen in deutsch-tschechischen Übersetzungswörterbüchern. Einige Bemerkungen aus der DaF-Perspektive. In Deutsch als Sprache der (Geistes)Wissenschaften. Didaktik - Deutsch als Fremdsprache. Brno, Svaz germanistů ČR, 2013, s. • p. 125-138. ISBN 978-80-263-0377-0.
 • Šemelík M.: Nestbildung in einem Übersetzungswörterbuch. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2012, č. • no. 22, s. • p. 133-142. ISSN 0567-8269.
 • Šemelík M.: Krátké zamyšlení nad bolestmi současné německo-české terminografie. Jazykovědné aktuality, 2011, č. • no. XLVIII, s. • p. 87-95. ISSN 1212-5326.
 • Vachková M., Šemelík M., Marková V.: InterCorp-Based Contrastive Linguistics in Lexicography, Research and Classroom. In Čermák F.: Korpusová lingvistika Praha 2011. 1. Praha, Lidové noviny, Ústav českého národního korpusu, 2011, s. • p. 73-89. ISBN 978-80-7422-114-9.
 • Šemelík M.: Zum aktuellen Stand des deutsch-tschechischen Sprachvergleichs. In Lenka Vaňková G.: neue Impulse in der tschechischen Linguistik nach der Bolgna-Reform. Brno, Svaz germanistů ČR, 2011, s. • p. 87-94. ISBN 978-80-263-0098-4.
 • Šemelík M., Vachková M., Marková V.: Parallelkorpora in universitärer Lehre und Forschung. Erste Erfahrungen mit dem deutsch-tschechischen InterCorp. Zeitschrift fuer Mitteleuropaeische Germanistik, 2011, č. • no. 1, s. • p. 143-161. ISSN 2192-3043.
 • Šemelík M.: Kombinatorische Derivation (Zirkumfixbildungen) aus kontrastiver und korpuslinguistischer Sicht. In Die Grammatik, Semantik und Pragmatik des Wortes. Ihre Erforschung und Vermittlung. Augsburg, Wißner-Verlag, 2010, s. • p. 124-139. ISBN 978-3-89639-806-2.
 • Šemelík M.: Karel Heřman, Markéta Blažejová, Helge Goldhahn et al. Deutsch-tschechisches Wörterbuch der Phraseologismen und festgeprägten Wendungen. International Journal of Lexicography, 2010, č. • no. 23/4, s. • p. 486-491. ISSN 0950-3846.
 • Šemelík M.: Rezension zu "Deutsch-tschechisches Wörterbuch der Phraseologismen und festgeprägten Wendungen". International Journal of Lexicography, 2010, č. • no. 23, s. • p. 486-491. ISSN 0950-3846.
 • Marková V., Šemelík M., Čonosová E.: Substantiva ve Velkém německo-českém akademickém slovníku a nové korpusové nástroje. In MODERNÍ FILOLOGIE NA PRAHU TŘETÍHO TISÍCILETÍ. Praha, Kruh moderních filologů a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010, s. • p. 131-144. ISBN 978-80-7394-256-4.

Závěrečné práce

 

Úvod > Vyučující > Martin Šemelík