Martin Šemelík

Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.

Adresa

Ústav germánských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 320

 Aktuální konzultace

Kontaktní telefon pracoviště Celetná 20: (+420) 221619711

Profesní zájmy
lexikografie • lexikologie • slovotvorba • gramatika • kontrastivní a korpusová lingvistika • didaktika

Vzdělání
2008 – 2014 doktorské studium, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav germánských studií, Germánské jazyky a literatury (filologie), dizertační práce na téma Wortbildung im deutsch-tschechischen Wörterbuch (školitelka: Doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.)
2001 – 2008 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav germánských studií, studijní program: Německý jazyk a literatura a Učitelství pro střední školy/němčina, diplomová práce na téma Wortnestbildung in einem Übersetzungswörterbuch (vedoucí: Doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.)
2001 maturita Gymnázium Kladno

Stipendia
DAAD: zimní semestr 2010/2011 Universität Leipzig, Philologische Fakultät, Institut für Germanistik, školitelka: Dr. Hannelore Poethe a Prof. Dr. Irmhild Barz

Členství v organizacích
Jazykovědné sdružení České republiky, Kruh moderních filologů, Svaz germanistů České republiky

Projekty
(a) hlavní řešitel
2015 GRAM-LINE. Online cvičebnice německé gramatiky pro pokročilé (Vnitřní rozvojové granty Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, č. FF 15 TO1 029)
2014 Slovotvorba v překladovém slovníku (v rámci rozvojového programu na podporu postdoktorandů, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
2012 Německo-česká lexikální databáze: Adjektiva online (Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze, č. 566912)
2011 (Nová) bibliografie k německo-českému lingvistickému srovnání 2.0 (v rámci Projektového účelového stipendia FF UK)
2010 Materiálová studie k aktuálnímu stavu lingvistického srovnání češtiny a němčiny (v rámci projektu Problém času v humanitních a sociálních vědách: projekt řešený na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pod číslem 261107 a financovaný z prostředků tzv. specifického vysokoškolského výzkumu)
(b) člen řešitelského týmu
2017: Jazyk v proměnách času, místa, kultury. Progres č. 4, Univerzita Karlova, hlavní řešitel: Doc. Petr Čermák, Ph.D.
2016–2018: Deutsch-Tschechische lexikalische Datenbank. Verben online. Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze (GAUK 197116), hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Koptík.
2016–2017: VG109 „Hegelei ist nicht Hegels Ei!“ Das deutsch-tschechische Wörterbuch der Wortbildungsmittel. Vnitřní grant Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Koptík
2009–2011 GA ČR 405/09/1280 Velký německo-český akademický slovník, vedení: Doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
2006–2008 GA ČR 405/06/585: Velký německo-český akademický slovník, vedení: Doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
2003–2005 GA ČR 405/03/1452: Velký německo-český akademický slovník, vedení: Doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D

Výuka
– ÚGS FF UK: od r. 2011 především gramatické a lexikologické kurzy
– Universität Köln IDSL II: od r. 2013 různé blokové semináře (společně s Doc. Marií Vachkovou a Mgr. Tomášem Koptíkem)
– LMU München, Institut für Deutsch als Fremdsprache: 2017 blokový seminář k vybraným lexikologickým a gramatickým otázkám v kontextu němčiny jako cizího jazyka
– KG PedF UK: 2009 – 2010 gramatické kurzy a praktická jazyková cvičení
– Vybrané testy z minulých let: Gramatický seminář IGramatika IGramatika IIaGramatika III

Další praxe
– od roku 2015 lexikografická sekce JS, předseda
– od roku 2009 Jazykovědné aktuality, 2009 – 2016 výkonný redaktor, od roku 2017 člen redakční rady
– 2011 – 2017  Kruh moderních filologů, tajemník
– 2016 Germanistica Pragensia XXIV / AUC Philologica (tematické číslo „Lexikografie“), vydavatel (spolu s Věrou Kloudovou a Marií Vachkovou)
– 2014 Germanistica Pragensia XXIII / AUC Philologica (festschrift pro PhDr. Evu Berglovou), vydavatel
– 2004 – 2006 překlady dětské literatury (výběr):
Hollerová, Renée (2008): Pátrání na Nilu, Praha: Thovt, 124 str., ISBN 978-80-86969- 07-7
Bauerová, Insa (2007): Indiáni, Praha: Thovt, 56 str., ISBN: 978-80-86969-36-7

Odkazy
Akademický slovník současné češtiny
CCDB
DeReKo
Friedrich Glauser
InterCorp
International Journal of Lexicography
Sprichwort-Plattform
Treq

Pro zasmání aneb krásám němčiny neodolá vůbec nikdo! 😉
https://www.youtube.com/watch?v=lqdN5CXmHOY
https://www.youtube.com/watch?v=-JaOJPb5V4k

 

Publikace

 • Šemelík M.: Komunikační funkce věty a modalita v Česko-německé srovnávací gramatice Františka Štíchy. Časopis pro moderní filologii [online], 2017, č. • no. 99, s. • p. 113-127. ISSN 2336-6591.
 • Šemelík M., Šichová K.: Was nicht ist kann noch werden. Zur Parömiodidaktik im Tschechisch-als-Fremdsprache-Unterricht. Teil 2: Aufgaben und Übungen. Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung, 2017, č. • no. 59, s. • p. 37-76. ISSN 1861-3950.
 • Šemelík M.: Zu neuen Möglichkeiten der lexikographischen Erfassung von Wortbildungskonkurrenzen. Ge- vs. -werk korpuslinguistisch betrachtet. International Journal of Lexicography, 2017, č. • no. 30, s. • p. 350-381. ISSN 0950-3846.
 • Šemelík M., Vachková M., Čonosová E., Šimečková A., Kloudová V.: (Neue) Bibliographie zum deutsch-tschechischen Sprachvergleich. Praha, Karolinum (Univerzita Karlova), 2017. 96 s. • p. ISBN 978-80-246-3560-6.
 • Šemelík M., Koptík T.: Recenze: František Štícha - Česko-německá srovnávací gramatika. Slovo a slovesnost, 2017, č. • no. 78, s. • p. 263-269. ISSN 0037-7031.
 • Šemelík M., Schneider T.: Zentrum und Peripherie. Konferenz des Tschechischen Germanistenverbandes in Opava (25. - 27. Mai 2016). In brücken: Germanistisches Jahrbuch Tschechien – Slowakei 2016. Praha, Steffen Höhne u.a., 2017 ISBN 978-80-7422-615-1.
 • Šemelík M., Kloudová V., Koptík T.: K novým možnostem zprostředkování slovní zásoby ve výuce němčiny jakožto cizího jazyka. Cizí jazyky, 2017, č. • no. 60, s. • p. 5-18. ISSN 1210-0811.
 • Šichová K., Šemelík M.: Was nicht ist, kann noch werden. Zur Parömiodidaktik im Tschechisch-als-Fremdsprache-Unterricht. Teil 1: Eine exemplarische Lehrwerk- und Wörterbuchanalyse. Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung, 2016, č. • no. Neuveden, s. • p. 61-104. ISSN 1861-3950.
 • Šemelík M., Šichová K.: Několik poznámek k současné německojazyčné frazeografii. Časopis pro moderní filologii, 2016, č. • no. 98, s. • p. 241-253. ISSN 0008-7386.
 • Šemelík M.: Noch zu Ge-...(-e) vs. -(er)ei. Eine korpuslinguistische und lexikographische Betrachtung. Deutsche Sprache, 2016, č. • no. 44, s. • p. 235-260. ISSN 0340-9341.
 • Šemelík M.: recenze "Slovník anglických frázových sloves a odvozených jmenných složenin". Ročenka Kruhu moderních filologů, 2016, č. • no. 26, s. • p. 66-70. ISSN 0577-3768.
 • Šemelík M.: Recenze "Die Schöne ist angekommen. Ein Grammatikkrimi Deutsch als Fremdsprache". Cizí jazyky, 2016, č. • no. 59, s. • p. 48-51. ISSN 1210-0811.
 • Šemelík M.: Lesk a bída německo-českých terminologických slovníků. In Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století. Sborník abstraktů z workshopu konaného ve dnech 29.-30.11.2016 v Praze. Praha, Ústav pro jazyk český, Akademie věd České republiky, 2016, s. • p. 66-67. ISBN 978-80-88211-02-0.
 • Bezdíčková A., Koptík T., Šemelík M.: Gramatická variace pod drobnohledem. Zpráva z 52. konference IDS Mannheim. Časopis pro moderní filologii, 2016, č. • no. 98, s. • p. 287-290. ISSN 0008-7386.
 • Šemelík M., Bezdíčková A., Koptík T.: Verlierer gibt es hier also keine oder usage notes in ausgewählten Wörterbüchern. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2016, č. • no. XXIV, s. • p. 175-198. ISSN 0567-8269.
 • Šemelík M.: Kookurrenzdatenbank CCDB im fortgeschrittenen DaF- und DaZ-Unterricht. Interkulturelle Sprachdidaktik im Fokus. In Deutsch ohne Grenzen: Didaktik Deutsch als Fremdsprache. Brno, Tribun EU, 2015, s. • p. 290-303. ISBN 978-80-263-0932-1.
 • Šemelík M., Šichová K.: Rezension von "Idiomatik Deutsch-Englisch" (Schemann, H. / Knight, P.). Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung, 2015, č. • no. 11, s. • p. 137-143. ISSN 1861-3950.
 • Šemelík M.: O jednom neobvyklém typu slovníků. Vesmír, 2015, č. • no. 94, s. • p. 523-523. ISSN 0042-4544.
 • Šemelík M.: Behandlung der Wortbildungselemente in deutsch-tschechischen Übersetzungswörterbüchern. Linguistik online, 2014, č. • no. 14, s. • p. 55-86. ISSN 1615-3014.
 • Koptík T., Šemelík M.: Review of. Ročenka Kruhu moderních filologů, 2014, č. • no. 25, s. • p. 98-101. ISSN 0577-3768.
 • Vachková M., Šemelík M., Kloudová V.: K výzkumu slovotvorné antonymie na základě Kookurenční databanky CCDB. In Radost z jazyků. Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka. Praha, Ústav Českého národního korpusu / Nakl. Lidové noviny, 2014, s. • p. 74-88. ISBN 978-80-7422-361-7.
 • Šemelík M., Koptík T.: Rezension von. Linguistica Pragensia, 2014, č. • no. 24, s. • p. 87-91. ISSN 0862-8432.
 • Šemelík M.: Qual der Wahl - Zur Wortbildung im Übersetzungswörterbuch. Deutsch als Fremdsprache, 2014, č. • no. 51, s. • p. 205-214. ISSN 0011-9741.
 • Šemelík M.: Deutsch-tschechische Übersetzungswörterbücher und deren Außentexte - Wortbildung des Deutschen im Fokus. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2014, č. • no. 23, s. • p. 171-191. ISSN 0567-8269.
 • Šemelík M.: Slovotvorná synonymie v Německo-české lexikální databázi. K zachycení stylové příznakovosti pomocí Kookurenční databanky CCDB. Jazykovědné aktuality, 2013, č. • no. 50, s. • p. 131-140. ISSN 1212-5326.
 • Kloudová V., Šemelík M.: Kookurenční databanka CCDB jako nástroj kontrastivní analýzy a překladu z češtiny do němčiny. Časopis pro moderní filologii, 2013, č. • no. 95, s. • p. 35-47. ISSN 0008-7386.
 • Šemelík M., Vachková M., Kloudová V.: Zur Erforschung und lexikographischen Erfassung der substantivierten Infinitive auf der Grundlage neuer korpusanalytischer Methoden. Aussiger Beiträge, 2013, č. • no. 7, s. • p. 191-209. ISSN 1802-6419.
 • Šemelík M.: Makrostrukturformen in deutsch-tschechischen Übersetzungswörterbüchern. Einige Bemerkungen aus der DaF-Perspektive. In Deutsch als Sprache der (Geistes)Wissenschaften. Didaktik - Deutsch als Fremdsprache. Brno, Svaz germanistů ČR, 2013, s. • p. 125-138. ISBN 978-80-263-0377-0.
 • Šemelík M.: Typographie im Dienste der Wortbildung. Zielsprache Deutsch, 2013, č. • no. 40, s. • p. 17-31. ISSN 0341-5864.
 • Vachková M., Šemelík M.: Nad novou bibliografií k lingvistickému srovnání němčiny a češtiny. Časopis pro moderní filologii, 2012, č. • no. 94, s. • p. 43-51. ISSN 0862-8459.
 • Šemelík M.: Nestbildung in einem Übersetzungswörterbuch. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2012, č. • no. 22, s. • p. 133-142. ISSN 0567-8269.
 • Vachková M., Šemelík M., Marková V.: InterCorp-Based Contrastive Linguistics in Lexicography, Research and Classroom. In Čermák F.: Korpusová lingvistika Praha 2011. 1. Praha, Lidové noviny, Ústav českého národního korpusu, 2011, s. • p. 73-89. ISBN 978-80-7422-114-9.
 • Šemelík M.: Zum aktuellen Stand des deutsch-tschechischen Sprachvergleichs. In Lenka Vaňková G.: neue Impulse in der tschechischen Linguistik nach der Bolgna-Reform. Brno, Svaz germanistů ČR, 2011, s. • p. 87-94. ISBN 978-80-263-0098-4.
 • Šemelík M., Vachková M., Marková V.: Parallelkorpora in universitärer Lehre und Forschung. Erste Erfahrungen mit dem deutsch-tschechischen InterCorp. Zeitschrift für Mitteleuropäische Germanistik, 2011, č. • no. 1, s. • p. 143-161. ISSN 2192-3043.
 • Šemelík M.: Krátké zamyšlení nad bolestmi současné německo-české terminografie. Jazykovědné aktuality, 2011, č. • no. XLVIII, s. • p. 87-95. ISSN 1212-5326.
 • Marková V., Šemelík M., Čonosová E.: Substantiva ve Velkém německo-českém akademickém slovníku a nové korpusové nástroje. In MODERNÍ FILOLOGIE NA PRAHU TŘETÍHO TISÍCILETÍ. Praha, Kruh moderních filologů a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010, s. • p. 131-144. ISBN 978-80-7394-256-4.
 • Šemelík M.: Kombinatorische Derivation (Zirkumfixbildungen) aus kontrastiver und korpuslinguistischer Sicht. In Die Grammatik, Semantik und Pragmatik des Wortes. Ihre Erforschung und Vermittlung. Augsburg, Wißner-Verlag, 2010, s. • p. 124-139. ISBN 978-3-89639-806-2.
 • Šemelík M.: Karel Heřman, Markéta Blažejová, Helge Goldhahn et al. Deutsch-tschechisches Wörterbuch der Phraseologismen und festgeprägten Wendungen. International Journal of Lexicography, 2010, č. • no. 23/4, s. • p. 486-491. ISSN 0950-3846.
 • Šemelík M.: Rezension zu "Deutsch-tschechisches Wörterbuch der Phraseologismen und festgeprägten Wendungen". International Journal of Lexicography, 2010, č. • no. 23, s. • p. 486-491. ISSN 0950-3846.

Závěrečné práce

 

Úvod > Vyučující > Martin Šemelík