Závěrečné práce

Zadání BP/DP

Téma práce zadává studující na základě domluvy s možným vedoucím práce do studijního informačního systému (dále jen SIS): v případě bakalářských studijních programů do konce 5. semestru, v případě magisterských studijních programů (navazujících na bakalářské) do konce 2. semestru. 

Studující může přistoupit k obhajobě práce nejdříve šest měsíců po jejím zadání do SIS. Tato lhůta započíná dnem zadání tématu práce do SIS. Na základě žádosti, doporučené ředitelem ÚGS a vedoucím/vedoucí práce, může děkan fakulty tuto lhůtu ve výjimečných případech zkrátit.

Formulář zadání závěrečné práce

Zadání bakalářské a diplomové práce vypracuje vedoucí práce ve spolupráci se studentkou/studentem.

Studující nebo vedoucí práce pošle e-mailem sekretářce ÚGS následující informace

(kontakt: Mgr. et MgA. Alena Orten (alena.orten@ff.cuni.cz, tel. 221 619 241):

Typ práce (bakalářská/diplomová)
Název práce v jazyce práce
Jazyk práce
Název práce v angličtině + češtině
Jméno a příjmení vedoucí / vedoucího práce
Studijní program (kód dle SIS)
Jméno řešitele / řešitelky (celé jméno studenta / studentky)

Sekretářka ÚGS přiřadí práci studentovi/studentce v SIS. E-mailem potvrdí studující/studujícímu, že může v SIS vyplnit další povinná pole (klíčová slova, zásady pro vypracování a seznam odborné literatury). Po vyplnění povinných polí zašlete, prosím, opět e-mail na sekretariát ÚGS (alena.orten@ff.cuni.cz), s informací, že je editace dokončena. Teprve po potvrzující zprávě bude formulář na sekretariátu vytištěn, předám k podpisu řediteli ÚGS a vedoucí / vedoucímu práce. Poté bude sekretářkou postoupen Studijnímu oddělení FF.

V případě, že učiníte změnu již schváleného zadání BP/DP (název, vedoucí práce), obraťte se, prosím, na Studijní oddělení. Kontakt: Mgr. Jan Brož (jan.broz@ff.cuni.cz).

Kontaktní osoba pro agendu bakalářských a magisterských závěrečných prací na studijním oddělení:  Jaroslav Jirák (jaroslav.jirak@ff.cuni.cz), tel. 221 619 324, 

Helena Nováková (helena.novakova@ff.cuni.cz).

Formální úprava závěrečných prací

Odevzdání bakalářských a diplomových prací

Upozorňujeme studující ÚGS, že termíny odevzdání diplomových i bakalářských prací jsou sjednoceny na cca 6 týdnů před obhajobou: 30. 4. (červnový termín SZZK), 15.7. (zářijový termín SZZK), 15. 12. (lednový / únorový termín SZZK).

Pokud si vedoucí práce nebo oponující od studenta či studentky explicitně nevyžádá tištěnou verzi, bakalářské a diplomové práce se odevzdávají pouze v elektronické podobě. Vedoucí práce a oponenti a oponentky nicméně mají právo studující o tištěnou verzi požádat. V takovém případě musí být práce svázaná alespoň v měkké/kroužkové vazbě a musí být identická s elektronickou verzí odevzdanou prostřednictvím SISu. Pro tento případ také platí, že teprve poté, co je odevzdána elektronická i tištěná verze, sekretariát ÚGS potvrdí, že student odevzdal vše v termínu a v pořádku.

Digitální univerzitní repozitář

  • Digitální kopie (novějších) závěrečných prací lze nalézt v Digitálním repozitáři UK.
  • Seznam disertačních prací obhájených na bývalé Německé universitě v Praze (Deutsche Universität Prag) ke stažení zde.
Úvod > Studium > Závěrečné práce