BZK Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Průběh celé zkoušky:

1. část: Obhajoba bakalářské práce

2. část:

a. Současný německý jazyk (ústní zkouška)
b. Německý jazyk ve škole (ústní zkouška)
c. Německá literatura (ústní zkouška)
d. Kultura, reálie a dějiny německy mluvících zemí (ústní zkouška)

Každou ze dvou výše uvedených částí lze skládat i v různých zkušebních termínech (leden-únor / květen-červen / září) v libovolném pořadí.

Druhá část není dělitelná, tj. při opakovaném pokusu je nutno absolvovat celou ústní zkoušku znovu.

Časové rozvržení: v každém termínu BZK jsou na první den vypisovány obhajoby, na druhý den klauzury, na třetí den ústní zkoušky z jazyka a literatury.

Ústní zkoušce předchází 45minutová písemná příprava zadaných i volitelných otázek ve zkušební místnosti. Ústní zkouška trvá 45 minut.

 

Příprava a průběh 2. části

a. Německý jazyk

Student prokáže znalosti mluvnice současné němčiny v rozsahu sylabu, včetně korektní výslovnosti a kultivovaného vyjadřování na úrovni B2, dokáže vysvětlit mluvnické jevy zásadního významu a prokázat kompetence, které byly rozvíjeny předměty studijního plánu.

Student si losuje jednu dvojici okruhů (viz sylabus). Okruhy se týkají kurzů k synchronní lingvistice (Gramatika němčiny I-IV a Lexikologie a slovotvorba němčiny). Student může (v závislosti na vylosovaném okruhu) obdržet pracovní list s konkrétními otázkami a doprovodnými texty. Teoretické znalosti dokládá na příkladech z textů na pracovním listu a komentuje příslušné jevy vztahující se k zadaným otázkám (viz příklad zadání).

Sylabus okruhů z jazyka:

1A) Formen und Funktionen der Tempora (in kontrastiver Sicht)
1B) Das Fremdwort im Deutschen

2A) Perfekt und Präteritum
2A) Infinitivkonstruktionen, syntaktisch nicht abhängiger Infinitiv

3A) Lexikalisch-semantische Beziehungen, Wortfelder
3B) Infinitiv I und II

4A) Form und Gebrauch des Konjunktivs II, würde-Form

4B) Temporalsätze

5A) dass-Sätze und Relativsätze
5B) Reflexive und reziproke Verben

6A) Suffigierung bei Substantiven
6B) Partizip I und II

7A) Hilfsverben, sein/haben im Perfekt
7B) Genus des Substantivs

8A) Modalverben, objektive und subjektive Modalität
8B) Funktionsverbgefüge

9A) Korrelate, Pronomen es und seine Funktionen
9B) Produktive Suffixe bei Substantiven und Adjektiven

10A) Vorgangspassiv und Passivparaphrasen
10B) Varietäten des Gegenwartsdeutschen, der deutsche Wortschatz heute

11A) Zahladjektive
11B) Grundbegriffe der Wortbildung, Wortbildungsarten im Deutschen

12A) Substantivische Pronomina und Possessivpronomina
12B) Zustandspassiv und allgemeine Zustandsform

13A) Ersatzinfinitiv
13B) Weiterführende Nebensätze

14A) Modalwörter und Partikeln
14B) Kausalsätze, Konditionalsätze, Finalsätze, Konzessivsätze

15A) Graduierung des Adjektivs
15B) Negation

16A) Konversion in Wortbildung und Grammatik
16B) Wortstellung im einfachen Satz

17A) Valenz, subjektlose Verben
17B) Imperativ

18A) Komposition bei Substantiven, Verben und Adjektiven
18B) Pronominaladverb, Pronomen „deren“, „dessen“ und „derer“

19A) Gebrauch des bestimmten Artikels
19B) Wortbildung des Verbs

20A) Deklination der Substantive, Pluralbildung
20B) Wortstellung – der einfache Satz, Satzverbindung, Satzgefüge

21A) Modalsätze
21B) Gebrauch des unbestimmten Artikels

22A) Gebrauch des Nullartikels
22B) Verbale Präfixe

23A) Präpositionen
23B) Konjunktiv I., indirekte Rede

24A) Deklination des Adjektivs
24B) Attribut und Apposition

b. Německý jazyk ve škole

Tento zkouškový blok se vztahuje ke specializačním kurzům s didaktickým aspektem, které student absolvoval během svého studia v rámci nabídky PVP seminářů tohoto bloku.

Nejpozději čtyři týdny před termínem BZK studující předloží návrh tezí a bibliografie k jednomu tématu založenému výhradně na absolvovaném semináři/absolvovaných seminářích s didaktickým zaměřením. Tento návrh tématu, tj. teze v podobě základních bodů a bibliografii zkonzultuje s didaktikem. Schválené podklady odevzdá nejpozději dva týdny před termínem SZZK examinátorovi pro didaktiku v tištěné a elektronické verzi.

Tato část zkoušky je založena na samostatné prezentaci zvoleného tématu a je doplněna dílčími otázkami členů komise ke zvolenému tématu. Vzhledem k tomu, že jde o připravenou specializační otázku, vyžaduje se hlubší znalost dané problematiky. Teze v rozsahu základních bodů může student použít jako podklad při ústní zkoušce.

c. Německá literatura

Ve vztahu k těm obdobím literárních dějin, která pokrývají studentem absolvované přednášky z páteřního cyklu (1. Aufklärung – Klassik; 2. Romantik – Naturalismus; 3. Moderne – 1960; 4. 1960 – Gegenwart), formuluje student teze k vybranému autorovi, literární tvorbě, epoše nebo dějinám žánrů. Teze mohou být více či méně konvenční. Jde o vždy 2 teze ke každému absolvovanému období, každá teze uvede alespoň 2 literární díla a 1 titul sekundární literatury, na jejichž základě byla zformulována. Během zkoušky bude vedena diskuse o těchto tezích v jejich literárněhistorickém kontextu.

Tyto celkem 4 teze a seznam další přečtené literatury (s dalšími cca 15 beletristickými tituly) k diskusi je nutno předložit nejpozději 4 týdny před zkouškou členu komise zodpovědnému za literární část. Použité pasáže ze sekundární literatury je třeba dodat v elektronické podobě.

Příklady tezí (používejte plné bibliografické údaje):

Romantik -Naturalismus

 1. Der Konflikt von Künstler- und Bürgerexistenz spiegelt sich in E.T.A. Hoffmanns Leben und Werk (Primärliteratur: Hoffmann: Der goldene Topf; Der Sandmann; Sekundärliteratur: Stadler: Hoffmann [Auszüge])
 2. Der Realismus in der deutschen Literatur war eher in der erzählenden als in der lyrischen Dichtung innovativ (Primärliteratur: Fontane: Irrungen, Wirrungen; Geibel: Gedichte; Sekundärliteratur: Dieterle: Fontane)

Moderne – 1960

 1. Den Erzählstil Alfred Döblins prägen vielfältige Verfahren der literarischen Montage (Primärliteratur: Döblin: Die Ermordung einer Butterblume; Berlin Alexanderplatz; Sekundärliteratur: Schoeller: Döblin)
 2. Ein Neuanfang nach 1945 war Thema der deutschen Literatur sowie Publizistik, als sozial- und literaturgeschichtliche Tatsache lässt er sich aber angesichts vieler Kontinuitäten nicht bestätigen (Primärliteratur: Borchert: Draußen vor der Tür; Die Küchenuhr; Sekundärliteratur: Niefanger: Die Dramatisierung der ‚Stunde Null‘)

d. Kulturní a historický vývoj německé jazykové oblasti

Student prokáže znalosti historických, politických, společenských a kulturních reálií v rozsahu tohoto sylabu:

 1. Deutschland im 19. Jahrhundert: 1806, 1815, 1848, 1871
 2. Deutschland von 1871 bis 1933: Wilhelminismus, Erster Weltkrieg, Weimarer Republik
 3. NS-Regime 1933 bis 1945 und Aufarbeitung von NS-Zeit und Shoah in der BRD
 4. Gründung und Anfänge der BRD, Grundgesetz und politisches System der BRD
 5. Föderalismus: historische Tradition (Überblick), Bundesländer und Neue Bundesländer
 6. Gesellschaftliche und politische Entwicklungen und zentrale gesellschaftliche Debatten von 1945 bis 1990
 7. Deutsche Teilung (BRD / DDR) und Wiedervereinigung
 8. Die deutsch-tschechischen und österreichisch-tschechischen Beziehungen in der Geschichte bis heute (wichtige Stationen, gegenwärtige Institutionen in Wirtschaft, Politik und Kultur)
 9. Grundzüge des politischen Systems in Österreich (Föderalismus und Parlamentarismus, Wahlrecht, politische Ämter, Parteienlandschaft, direkte Demokratie)
 10. Österreichische Identität(en) (Erinnerungsorte bzw. identitätsstiftende Faktoren, Entwicklung des Österreichbewusstseins, staatliche Symbole, religiöse Gemeinschaften)
 11. Deutsch in Österreich (Plurizentrik des Deutschen, Deutsch in Österreich, Dialektgebrauch)
 12. Das politische System der Schweiz

 

 

 

 

Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky > BZK Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání