Závěrečné zkoušky

Příští termíny

BZK – únor 2021

Německý jazyk a literatura

Termíny závěrečných zkoušek budou tentokrát určeny fakultou centrálně. Předběžný termín ústní zkoušky je 10.2. 

BP odevzdávejte na sekretariát ÚGS do 31. 11. 2020

SZZK – září2020

Německý jazyk a literatura

Termíny závěrečných zkoušek budou tentokrát určeny fakultou centrálně. Předběžný termín ústní zkoušky je 4.2. 

DP prosím odevzdávejte na sekretariát do 31. 11.  2020

 Bakalářské a státní závěrečné zkoušky (starší akreditace, začátek studia do 2015/16 včetně)

BZK pro jednooborové i dvouoborové studenty

 1. Obhajoba bakalářské práce
 2. Německý jazyk. Německá literatura. Kulturní a historický vývoj německé jazykové oblasti.

Německý jazyk: Student prokáže aplikace získaných znalostí současné němčiny včetně korektní výslovnosti a kultivovaného vyjadřování, schopnost analyzovat text na úrovni B2 a přeložit ho. Dovede vysvětlit mluvnické jevy zásadního významu a prokázat kompetence, které byly rozvíjeny předměty studijního plánu.

Německá literatura: Student prokáže faktografické znalosti literatury v rozsahu daném studijním plánem. To znamená, že bude schopen na základě daném spektrem předmětů charakterizovat hlavní literární směry 20.století a jejich výrazné osobnosti, které formovaly německojazyčnou oblast. Prokáže schopnost vidět souvislostí mezi historií, literaturou a kulturou německy mluvících zemí.

Kulturní a historický vývoj německé jazykové oblasti: Student prokáže faktografické znalosti v rámci kulturního a přehledu v rozsahu daném studijním plánem. To znamená, že bude schopen popsat vývoj v kulturní a historické sféře především v době 20. století. Prokáže základní znalosti o osobnostech, které jsou spjaty s hlavními historickými událostmi. Umělecká díla bude schopen charakterizovat po stránce obsahové i formální a zařadit do příslušné fáze kulturního vývoje. Bude schopen charakterizovat i odpovídající epochy historicko-politického vývoje německé jazykové oblasti v souvislostech s význačnými událostmi středoevropských dějin. Prokáže základní orientaci v současném politickém i kulturním vývoji německy mluvících zemí.

Komise

 • PhDr. Vít Dovalil, Ph.D.
 • Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D., doc. Filip Charvát, M.A.
 • Dr. phil. Thomas Schneider

Informace k BZK – zkouškové okruhy, doporučená literatura (aktualizace prosinec 2017)

Bakalářské a státní závěrečné zkoušky (novější akreditace, začátek studia od 2016/17)

1. den: Obhajoba bakalářské práce

2. den: Klauzurní práce: V písemném testu prokazuje student nabyté znalosti německé gramatiky, slovní zásoby, literatury a reálií německy mluvících zemí.

Bakalářská klauzurní práce – vzorové zadání

3. den: ústní zkouška:

Německý jazyk: Student prokáže znalosti mluvnice současné němčiny včetně korektní výslovnosti a kultivovaného vyjadřování na úrovni C1, dokáže vysvětlit mluvnické jevy zásadního významu a prokázat kompetence, které byly rozvíjeny předměty studijního plánu.

Německá literatura: Student prokáže faktografické znalosti literatury v rozsahu studijního plánu. To znamená, že bude schopen na základě daného spektra předmětů charakterizovat hlavní literární směry od osvícenství po současnost a jejich výrazné osobnosti, které formovaly německojazyčnou oblast. Prokáže schopnost vidět souvislosti mezi historií, literaturou a kulturou německy mluvících zemí.

Otázky k dějinám literatury se vztahují k přehledovým přednáškám, které student absolvoval. Tj. u dvouobroových studentů se řídí tématy dvou absolvovaných přednášek (kdo z dvouoborových absolvoval volitelně více přehledových přednášek, zvolí dvě přednášky, k nimž se má zkouška vztahovat; za tímto účelem doporučujeme konzultovat volbu se členem komise zodpovědným za literaturu).

Kulturní a historický vývoj německé jazykové oblasti: Student prokáže faktografické znalosti v rámci kulturního a přehledu v rozsahu daném studijním plánem.  To znamená, že bude schopen popsat vývoj v kulturní a historické sféře především v době 20. století. Prokáže základní znalosti o osobnostech, které jsou spjaty s hlavními historickými událostmi. Umělecká díla bude schopen charakterizovat po stránce obsahové i formální a zařadit do příslušné fáze kulturního vývoje. Bude schopen charakterizovat i odpovídající epochy historicko-politického vývoje německé jazykové oblasti v souvislostech s význačnými událostmi středoevropských dějin. Prokáže základní orientaci v současném politickém i kulturním vývoji německy mluvících zemí.

Informace k BZK – zkouškové okruhy, doporučená literatura (aktualizace leden 2019)

 

Průběh SZZK pro navazující magisterské studium oboru Německý jazyk a literatura – starší akreditace (do 2015/16)

 

 1. den: První část – Obhajoba diplomové práce
 2. den: Druhá část – Tematický okruh 3: Klauzurní práce z německého jazyka nebo německé literatury
 3. den: Druhá část  – Tematický okruh 1 a 2: Německý jazyk z hlediska synchronního a diachronního, Německá literatura

Vlastní ústní části SZZK předchází písemná příprava zadaných i volitelných otázek ve zkušební místnosti.

Struktura a průběh ústní zkoušky:

Německý jazyk z hlediska synchronního a diachronního

 1. Student zodpoví dvě vylosované otázky, které se týkají zároveň synchronního i diachronního popisu jazyka. Otázky obdrží na pracovním listu. Teoretické znalosti dokládá na příkladech z textů na pracovním listu a komentuje příslušné jevy vztahující se k zadaným otázkám (viz příklad zadání).
 2. Třetí otázka je specializační. Nejpozději dva týdny před termínem SZZK student předloží návrh tezí a bibliografie k jednomu tematickému okruhu založenému výhradně na absolvovaném semináři/absolvovaných seminářích; návrh tématu, tj. teze v podobě základních bodů a bibliografii, zkonzultuje se zástupcem jazykovědného oddělení a schválené podklady odevzdá nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK examinátorovi pro jazyk v tištěné a elektronické verzi. Tato část zkoušky je založena na samostatné prezentaci zvoleného tématu a je doplněna dílčími otázkami členů komise ke zvolenému tematickému okruhu. Vzhledem k tomu, že jde o připravenou specializační otázku, vyžaduje se hlubší znalost dané problematiky. Teze v rozsahu základních bodů mohou být použity jako podklad při ústní zkoušce.

Pro jednooborové studium platí sylabus v plném rozsahu.

Pro dvouoborové studium se ze sylabu nevyžadují v synchronní oblasti okruhy III. Deutsche Lexikologie und Lexikographie, IV.  Lexikographie seit dem 18. Jahrhundert a VI. Translatologie a v diachronní oblasti nejsou požadovány okruhy 3. Vorgeschichte I – Indogermanisch/Indoeuropäisch, 4. Vorgeschichte II – Germanisch a 5. Vergleich: Indogermanisch – Germanisch.

Německá literatura

 1. Přehledová otázka z dějin literatury (podle sylabu, obecná charakteristika epochy).
 2. Specializační otázka k dějinám literatury: Nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK student předloží návrh tří okruhů z dějin literatury. Tyto tři otázky mají pokrýt vždy jednu epochu či okruh literární historie v následujících rozmezích:
  a. Od počátků do doby Goethovy
  b. Od doby Goethovy po rok 1945
  c. 20. století a současnost

Každý návrh má formu písemně zformulovaných tezí s bibliografií a jsou v něm uvedena 2-4 literární díla (více kratších či méně rozsáhlejších textů), o nichž je možno při zkoušce vést diskuzi.
Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na jedno z předložených témat.

 1. Otevřená témata: Nejpozději dva týdny před termínem SZZK student předloží návrh tří témat založených na absolvovaných seminářích nebo individuálním studiu a dohodne se zástupcem literárního oddělení v komisi jejich definitivní formulaci. Každý návrh má formu písemně zformulovaných tezí s bibliografií a je v něm uvedeno minimálně jedno literární dílo, o němž je možno vést při zkoušce diskuzi.
  Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na jedno z předložených témat.

 

Průběh SZZK pro navazující magisterské studium oboru Německý jazyk a literatura – nová akreditace (od 2016/17)

 

 1. den: První část – Obhajoba diplomové práce
 2. den: Druhá část – Tematický okruh 3: Klauzurní práce z německého jazyka nebo německé literatury
 3. den: Druhá část – Tematický okruh 1 a 2: Německý jazyk z hlediska synchronního a diachronního, Německá literatura

Vlastní ústní části SZZK předchází písemná příprava zadaných i volitelných otázek ve zkušební místnosti.

SPECIALIZACE LINGVISTIKA

Studující, kteří se v průběhu magisterského studia se specializovali na německou synchronní, nebo diachronní lingvistiku, jsou při SZZK vázáni sylabemv plném rozsahu.

Německý jazyk z hlediska synchronního a diachronního

 1. Student zodpoví dvě vylosované otázky, které se týkají zároveň synchronního i diachronního popisu jazyka. Otázky obdrží na pracovním listu. Teoretické znalosti dokládá na příkladech z textů na pracovním listu a komentuje příslušné jevy vztahující se k zadaným otázkám (viz příklad zadání).
 2. Třetí otázka je specializační. Nejpozději dva týdny před termínem SZZK student předloží návrh tezí a bibliografie k jednomu tematickému okruhu založenému výhradně na absolvovaném semináři/absolvovaných seminářích; návrh tématu, tj. teze v podobě základních bodů a bibliografii, zkonzultuje se zástupcem jazykovědného oddělení a schválené podklady odevzdá nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK examinátorovi pro jazyk v tištěné a elektronické verzi. Tato část zkoušky je založena na samostatné prezentaci zvoleného tématu a je doplněna dílčími otázkami členů komise ke zvolenému tematickému okruhu. Vzhledem k tomu, že jde o připravenou specializační otázku, vyžaduje se hlubší znalost dané problematiky. Teze v rozsahu základních bodů mohou být použity jako podklad při ústní zkoušce.
 3. Pro jednooborové studium platí, že je nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK nutno předložit examinátorovi pro jazyk seznam absolvovaných povinně volitelných seminářů z jazyka a dva tematické okruhy v rozsahu základních tezí a bibliografie, které se týkají absolvovaných povinně volitelných seminářů z jazyka; u zkoušky pak bude vybrán komisí jeden ze zvolených okruhů. Podklady se odevzdávají v tištěné a elektronické verzi.

Pro dvouoborové studium platí, že je nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK nutno předložit examinátorovi pro jazyk seznam absolvovaných povinně volitelných seminářů z jazyka a jeden tematický okruh v rozsahu základních tezí a bibliografie, který se týká absolvovaných povinně volitelných seminářů z jazyka a který bude předmětem zkoušky. Podklady se odevzdávají v tištěné a elektronické verzi.

Německá literatura

Jednooborové studium:

 1. Nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK student předloží návrh pěti epoch, založený na absolvovaných seminářích nebo individuálním studiu, a dohodne se zástupcem literárního oddělení v komisi jejich definitivní formulaci. Každý návrh má formu písemně zformulovaných tezí s bibliografií a jsou v něm uvedena 2-4 literární díla (více kratších či méně rozsáhlejších textů), o nichž je možno při zkoušce vést diskuzi.
  Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na jednu z těchto epoch.
 2. Nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK student předloží návrh tří témat založených na absolvovaných seminářích nebo individuálním studiu a dohodne se zástupcem literárního oddělení v komisi jejich definitivní formulaci. Každý návrh má formu písemně zformulovaných tezí s bibliografií a je v něm uvedeno minimálně jedno literární dílo, o němž je možno vést při zkoušce diskuzi.
  Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na jedno z předložených témat.

Dvouoborové studium:

 1. Nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK student předloží návrh tří epoch, založený na absolvovaných seminářích nebo individuálním studiu, a dohodne se zástupcem literárního oddělení v komisi jejich definitivní formulaci. Každý návrh má formu písemně zformulovaných tezí s bibliografií a jsou v něm uvedena 2-4 literární díla (více kratších či méně rozsáhlejších textů), o nichž je možno při zkoušce vést diskuzi.
  Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na jednu z těchto epoch.
 2. Nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK student předloží návrh dvou témat, založený na absolvovaných seminářích nebo individuálním studiu, a dohodne se zástupcem literárního oddělení v komisi jejich definitivní formulaci. Každý návrh má formu písemně zformulovaných tezí s bibliografií a je v něm uvedeno minimálně jedno literární dílo, o němž je možno vést při zkoušce diskuzi.
  Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na jedno z předložených témat.

SPECIALIZACE LITERATURA

Německý jazyk z hlediska synchronního a diachronního

 1. Student zodpoví jednu vylosovanou otázku, která se týká zároveň synchronního i diachronního popisu jazyka. Otázku obdrží na pracovním listu. Teoretické znalosti dokládá na příkladech z textů na pracovním listu a komentuje příslušné jevy vztahující se k zadané otázce (viz příklad zadání).
 2. Druhá otázka je specializační. Nejpozději dva týdny před termínem SZZK student předloží návrh tezí a bibliografie k jednomu tematickému okruhu založenému výhradně na absolvovaném semináři/absolvovaných seminářích; návrh tématu, tj. teze v podobě základních bodů a bibliografii, zkonzultuje se zástupcem jazykovědného oddělení a schválené podklady odevzdá nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK examinátorovi pro jazyk v tištěné a elektronické verzi. Tato část zkoušky je založena na samostatné prezentaci zvoleného tématu a je doplněna dílčími otázkami členů komise ke zvolenému tematickému okruhu. Vzhledem k tomu, že jde o připravenou specializační otázku, vyžaduje se hlubší znalost dané problematiky. Teze v rozsahu základních bodů mohou být použity jako podklad při ústní zkoušce.

Pro jednooborové studium se z aktuálního sylabunevyžadují v synchronní oblasti okruhy III. Deutsche Lexikologie und Lexikographie, IV.  Lexikographie seit dem 18. Jahrhundert a VI. Translatologie a v diachronní oblasti nejsou požadovány okruhy 3. Vorgeschichte I – Indogermanisch/Indoeuropäisch, 4. Vorgeschichte II – Germanisch a 5. Vergleich: Indogermanisch – Germanisch.

Pro dvouoborové studium se z aktuálního sylabu nevyžadují v synchronní oblasti okruhy I.65 Konstituentenstrukturgrammatik, IC-Analyse, Generative Grammatik, III. Deutsche Lexikologie und Lexikographie, IV.  Lexikographie seit dem 18. Jahrhundert, VI. Translatologie a diachronní oblasti nejsou požadovány okruhy 2. Theorien des Sprachwandels im 19. und 20. Jh., 3. Vorgeschichte I – Indogermanisch/Indoeuropäisch, 4. Vorgeschichte II – Germanisch a 5. Vergleich: Indogermanisch – Germanisch.

Německá literatura 

Jednooborové studium:

 1. Přehledová otázka z dějin literatury (podle sylabu, charakteristika epochy).
 2. Specializační otázka k dějinám literatury: Nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK student předloží návrh tříokruhů z dějin literatury. Tyto tři otázky mají pokrýt vždy jednu epochu či okruh literární historie v následujících rozmezích:
  a. Od počátků do doby Goethovy
  b. Od doby Goethovy po rok 1945
  c. 20. století a současnost

Každý návrh má formu písemně zformulovaných tezí s bibliografií a jsou v něm uvedena 2-4 literární díla (více kratších či méně rozsáhlejších textů), o nichž je možno při zkoušce vést diskuzi.
Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na jedno z předložených témat.

 1. Otevřená témata: Nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK student předloží návrh čtyř témat založených na absolvovaných seminářích nebo individuálním studiu a dohodne se zástupcem literárního oddělení v komisi jejich definitivní formulaci. Každý návrh má formu písemně zformulovaných tezí s bibliografií a je v něm uvedeno minimálně jedno literární dílo, o němž je možno vést při zkoušce diskuzi.
  Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na jedno z předložených témat.

 

Dvouoborové studium:

 1. Přehledová otázka z dějin literatury (podle sylabu, charakteristika epochy).
 2. Specializační otázka k dějinám literatury: Nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK student předloží návrh dvouokruhů z dějin literatury. Tyto dvě otázky mají pokrýt vždy jednu epochu či okruh literární historie v následujících rozmezích:
  a. Od počátků po realismus
  b. Od naturalismu po současnost

Každý návrh má formu písemně zformulovaných tezí s bibliografií a jsou v něm uvedena 2-4 literární díla (více kratších či méně rozsáhlejších textů), o nichž je možno při zkoušce vést diskuzi.
Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na jedno z předložených témat.

 1. Otevřená témata: Nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK student předloží návrh dvou témat založených na absolvovaných seminářích nebo individuálním studiu a dohodne se zástupcem literárního oddělení v komisi jejich definitivní formulaci. Každý návrh má formu písemně zformulovaných tezí s bibliografií a je v něm uvedeno minimálně jedno literární dílo, o němž je možno vést při zkoušce diskuzi.
  Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na jedno z předložených témat.

 

Rigorózní zkouška na ÚGS

Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky