Závěrečné zkoušky

Příští termíny

BZK – červen 2018

Německý jazyk a literatura
18. června od 9:00 hod. – obhajoby BP v m. č. 320, 321
19. června od 9:00 hod. – ústní zkouška v m. č. 317 (s převisem do 20. června)

Komise:
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.
Dr. phil. Thomas Schneider
BP prosím odevzdávejte na sekretariát ÚGS do 31. 3. 2018

SZZK – červen 2018

Německý jazyk a literatura/Němčina
18. června od 9:00 hod. – obhajoby DP v m. č. 320, 321
19. června od 9:00 hod. – klauzurní práce v m. č. 319
20. června od 9:00 hod. – ústní zkouška v m. č. 319

Komise :
prof. Dr. Manfred Weinberg
doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D.
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.

DP prosím odevzdávejte na sekretariát do 31. 3. 2018

BZK – září 2018

Německý jazyk a literatura
10. září od 9:00 hod. – obhajoby BP v m. č. 320, 321
11. září od 9:00 hod. – ústní zkouška v m. č. 317

Komise:
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.
Dr. phil. Thomas Schneider
BP prosím odevzdávejte na sekretariát ÚGS do 31. 7. 2018

SZZK – září 2018

Německý jazyk a literatura/Němčina
10. září od 9:00 hod. – obhajoby DP v m. č. 320, 321
11. září od 9:00 hod. – klauzurní práce v m. č. 319
12. září od 9:00 hod. – ústní zkouška v m. č. 317
Komise :
prof. Dr. Manfred Weinberg
doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D.
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.

DP prosím odevzdávejte na sekretariát do 31. 7. 2018Bakalářské a státní závěrečné zkoušky

K průběhu bakalářských zkoušek (BZK):

BZK pro jednooborové i dvouoborové studenty

 1. Obhajoba bakalářské práce
 2. Německý jazyk. Německá literatura. Kulturní a historický vývoj německé jazykové oblasti.

Německý jazyk: Student prokáže aplikace získaných znalostí současné němčiny včetně korektní výslovnosti a kultivovaného vyjadřování, schopnost analyzovat text na úrovni B2 a přeložit ho. Dovede vysvětlit mluvnické jevy zásadního významu a prokázat kompetence, které byly rozvíjeny předměty studijního plánu.

Německá literatura: Student prokáže faktografické znalosti literatury v rozsahu daném studijním plánem. To znamená, že bude schopen na základě daném spektrem předmětů charakterizovat hlavní literární směry 20.století a jejich výrazné osobnosti, které formovaly německojazyčnou oblast. Prokáže schopnost vidět souvislostí mezi historií, literaturou a kulturou německy mluvících zemí.

Kulturní a historický vývoj německé jazykové oblasti: Student prokáže faktografické znalosti v rámci kulturního a přehledu v rozsahu daném studijním plánem. To znamená, že bude schopen popsat vývoj v kulturní a historické sféře především v době 20. století. Prokáže základní znalosti o osobnostech, které jsou spjaty s hlavními historickými událostmi. Umělecká díla bude schopen charakterizovat po stránce obsahové i formální a zařadit do příslušné fáze kulturního vývoje. Bude schopen charakterizovat i odpovídající epochy historicko-politického vývoje německé jazykové oblasti v souvislostech s význačnými událostmi středoevropských dějin. Prokáže základní orientaci v současném politickém i kulturním vývoji německy mluvících zemí.

Komise

 • Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.
 • Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D., Mgr. Lukáš Motyčka, Ph.D.
 • Dr. phil. Thomas Schneider

Informace k BZK – zkouškové okruhy, doporučená literatura (aktualizace prosinec 2017)

 

Průběh SZZK pro navazující magisterské studium oboru Německý jazyk a literatura – starší akreditace (do 2015/16)

 

 1. den: První část – Obhajoba diplomové práce
 2. den: Druhá část – Tematický okruh 3: Klauzurní práce z německého jazyka nebo německé literatury
 3. den: Druhá část  – Tematický okruh 1 a 2: Německý jazyk z hlediska synchronního a diachronního, Německá literatura

Vlastní ústní části SZZK předchází písemná příprava zadaných i volitelných otázek ve zkušební místnosti.

Struktura a průběh ústní zkoušky:

 Německý jazyk z hlediska synchronního a diachronního

 1. Student zodpoví dvě vylosované otázky, které se týkají zároveň synchronního i diachronního popisu jazyka. Otázky obdrží na pracovním listu. Teoretické znalosti dokládá na příkladech z textů na pracovním listu a komentuje příslušné jevy vztahující se k zadaným otázkám (viz příklad zadání).
 2. Třetí otázka je specializační. Nejpozději dva týdny před termínem SZZK student předloží návrh tezí a bibliografie k jednomu tematickému okruhu založenému výhradně na absolvovaném semináři/absolvovaných seminářích; návrh tématu, tj. teze v podobě základních bodů a bibliografii, zkonzultuje se zástupcem jazykovědného oddělení a schválené podklady odevzdá nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK examinátorovi pro jazyk v tištěné a elektronické verzi. Tato část zkoušky je založena na samostatné prezentaci zvoleného tématu a je doplněna dílčími otázkami členů komise ke zvolenému tematickému okruhu. Vzhledem k tomu, že jde o připravenou specializační otázku, vyžaduje se hlubší znalost dané problematiky. Teze v rozsahu základních bodů mohou být použity jako podklad při ústní zkoušce.

Pro jednooborové studium platí sylabus v plném rozsahu.

Pro dvouoborové studium se ze sylabu nevyžadují v synchronní oblasti okruhy III. Deutsche Lexikologie und Lexikographie, IV.  Lexikographie seit dem 18. Jahrhundert a VI. Translatologie a v diachronní oblasti nejsou požadovány okruhy 3. Vorgeschichte I – Indogermanisch/Indoeuropäisch, 4. Vorgeschichte II – Germanisch a 5. Vergleich: Indogermanisch – Germanisch.

Německá literatura

 1. Přehledová otázka z dějin literatury (podle sylabu, obecná charakteristika epochy).
 2. Specializační otázka k dějinám literatury: Nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK student předloží návrh tří okruhů z dějin literatury. Tyto tři otázky mají pokrýt vždy jednu epochu či okruh literární historie v následujících rozmezích:
  a. Od počátků do doby Goethovy
  b. Od doby Goethovy po rok 1945
  c. 20. století a současnost

Každý návrh má formu písemně zformulovaných tezí s bibliografií a jsou v něm uvedena 2-4 literární díla (více kratších či méně rozsáhlejších textů), o nichž je možno při zkoušce vést diskuzi.
Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na jedno z předložených témat.

 1. Otevřená témata: Nejpozději dva týdny před termínem SZZK student předloží návrh tří témat založených na absolvovaných seminářích nebo individuálním studiu a dohodne se zástupcem literárního oddělení v komisi jejich definitivní formulaci. Každý návrh má formu písemně zformulovaných tezí s bibliografií a je v něm uvedeno minimálně jedno literární dílo, o němž je možno vést při zkoušce diskuzi.
  Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na jedno z předložených témat.

 

Průběh SZZK pro navazující magisterské studium oboru Německý jazyk a literatura – nová akreditace (od 2016/17)

 

 1. den: První část – Obhajoba diplomové práce
 2. den: Druhá část – Tematický okruh 3: Klauzurní práce z německého jazyka nebo německé literatury
 3. den: Druhá část – Tematický okruh 1 a 2: Německý jazyk z hlediska synchronního a diachronního, Německá literatura

Vlastní ústní části SZZK předchází písemná příprava zadaných i volitelných otázek ve zkušební místnosti.

SPECIALIZACE LINGVISTIKA

Studující, kteří se v průběhu magisterského studia se specializovali na německou synchronní, nebo diachronní lingvistiku, jsou při SZZK vázáni sylabem v plném rozsahu.

Německý jazyk z hlediska synchronního a diachronního

 1. Student zodpoví dvě vylosované otázky, které se týkají zároveň synchronního i diachronního popisu jazyka. Otázky obdrží na pracovním listu. Teoretické znalosti dokládá na příkladech z textů na pracovním listu a komentuje příslušné jevy vztahující se k zadaným otázkám (viz příklad zadání).
 2. Třetí otázka je specializační. Nejpozději dva týdny před termínem SZZK student předloží návrh tezí a bibliografie k jednomu tematickému okruhu založenému výhradně na absolvovaném semináři/absolvovaných seminářích; návrh tématu, tj. teze v podobě základních bodů a bibliografii, zkonzultuje se zástupcem jazykovědného oddělení a schválené podklady odevzdá nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK examinátorovi pro jazyk v tištěné a elektronické verzi. Tato část zkoušky je založena na samostatné prezentaci zvoleného tématu a je doplněna dílčími otázkami členů komise ke zvolenému tematickému okruhu. Vzhledem k tomu, že jde o připravenou specializační otázku, vyžaduje se hlubší znalost dané problematiky. Teze v rozsahu základních bodů mohou být použity jako podklad při ústní zkoušce.
 3. Pro jednooborové studium platí, že je nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK nutno předložit examinátorovi pro jazyk seznam absolvovaných povinně volitelných seminářů z jazyka a dva tematické okruhy v rozsahu základních tezí a bibliografie, které se týkají absolvovaných povinně volitelných seminářů z jazyka; u zkoušky pak bude vybrán komisí jeden ze zvolených okruhů. Podklady se odevzdávají v tištěné a elektronické verzi.

Pro dvouoborové studium platí, že je nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK nutno předložit examinátorovi pro jazyk seznam absolvovaných povinně volitelných seminářů z jazyka a jeden tematický okruh v rozsahu základních tezí a bibliografie, který se týká absolvovaných povinně volitelných seminářů z jazyka a který bude předmětem zkoušky. Podklady se odevzdávají v tištěné a elektronické verzi.

 

Německá literatura

Jednooborové studium:

 1. Nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK student předloží návrh pěti epoch, založený na absolvovaných seminářích nebo individuálním studiu, a dohodne se zástupcem literárního oddělení v komisi jejich definitivní formulaci. Každý návrh má formu písemně zformulovaných tezí s bibliografií a jsou v něm uvedena 2-4 literární díla (více kratších či méně rozsáhlejších textů), o nichž je možno při zkoušce vést diskuzi.
  Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na jednu z těchto epoch.
 2. Nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK student předloží návrh tří témat založených na absolvovaných seminářích nebo individuálním studiu a dohodne se zástupcem literárního oddělení v komisi jejich definitivní formulaci. Každý návrh má formu písemně zformulovaných tezí s bibliografií a je v něm uvedeno minimálně jedno literární dílo, o němž je možno vést při zkoušce diskuzi.
  Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na jedno z předložených témat.

Dvouoborové studium:

 1. Nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK student předloží návrh tří epoch, založený na absolvovaných seminářích nebo individuálním studiu, a dohodne se zástupcem literárního oddělení v komisi jejich definitivní formulaci. Každý návrh má formu písemně zformulovaných tezí s bibliografií a jsou v něm uvedena 2-4 literární díla (více kratších či méně rozsáhlejších textů), o nichž je možno při zkoušce vést diskuzi.
  Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na jednu z těchto epoch.
 2. Nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK student předloží návrh dvou témat, založený na absolvovaných seminářích nebo individuálním studiu, a dohodne se zástupcem literárního oddělení v komisi jejich definitivní formulaci. Každý návrh má formu písemně zformulovaných tezí s bibliografií a je v něm uvedeno minimálně jedno literární dílo, o němž je možno vést při zkoušce diskuzi.
  Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na jedno z předložených témat.

 

SPECIALIZACE LITERATURA

Německý jazyk z hlediska synchronního a diachronního

 1. Student zodpoví jednu vylosovanou otázku, která se týká zároveň synchronního i diachronního popisu jazyka. Otázku obdrží na pracovním listu. Teoretické znalosti dokládá na příkladech z textů na pracovním listu a komentuje příslušné jevy vztahující se k zadané otázce (viz příklad zadání).
 2. Druhá otázka je specializační. Nejpozději dva týdny před termínem SZZK student předloží návrh tezí a bibliografie k jednomu tematickému okruhu založenému výhradně na absolvovaném semináři/absolvovaných seminářích; návrh tématu, tj. teze v podobě základních bodů a bibliografii, zkonzultuje se zástupcem jazykovědného oddělení a schválené podklady odevzdá nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK examinátorovi pro jazyk v tištěné a elektronické verzi. Tato část zkoušky je založena na samostatné prezentaci zvoleného tématu a je doplněna dílčími otázkami členů komise ke zvolenému tematickému okruhu. Vzhledem k tomu, že jde o připravenou specializační otázku, vyžaduje se hlubší znalost dané problematiky. Teze v rozsahu základních bodů mohou být použity jako podklad při ústní zkoušce.

Pro jednooborové studium se z aktuálního sylabu nevyžadují v synchronní oblasti okruhy III. Deutsche Lexikologie und Lexikographie, IV.  Lexikographie seit dem 18. Jahrhundert a VI. Translatologie a v diachronní oblasti nejsou požadovány okruhy 3. Vorgeschichte I – Indogermanisch/Indoeuropäisch, 4. Vorgeschichte II – Germanisch a 5. Vergleich: Indogermanisch – Germanisch.

Pro dvouoborové studium se z aktuálního sylabu nevyžadují v synchronní oblasti okruhy I.65 Konstituentenstrukturgrammatik, IC-Analyse, Generative Grammatik, III. Deutsche Lexikologie und Lexikographie, IV.  Lexikographie seit dem 18. Jahrhundert, VI. Translatologie a diachronní oblasti nejsou požadovány okruhy 2. Theorien des Sprachwandels im 19. und 20. Jh., 3. Vorgeschichte I – Indogermanisch/Indoeuropäisch, 4. Vorgeschichte II – Germanisch a 5. Vergleich: Indogermanisch – Germanisch.

Německá literatura 

Jednooborové studium:

 1. Přehledová otázka z dějin literatury (podle sylabu, charakteristika epochy).
 2. Specializační otázka k dějinám literatury: Nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK student předloží návrh tříokruhů z dějin literatury. Tyto tři otázky mají pokrýt vždy jednu epochu či okruh literární historie v následujících rozmezích:
  a. Od počátků do doby Goethovy
  b. Od doby Goethovy po rok 1945
  c. 20. století a současnost

Každý návrh má formu písemně zformulovaných tezí s bibliografií a jsou v něm uvedena 2-4 literární díla (více kratších či méně rozsáhlejších textů), o nichž je možno při zkoušce vést diskuzi.
Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na jedno z předložených témat.

 1. Otevřená témata: Nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK student předloží návrh čtyř témat založených na absolvovaných seminářích nebo individuálním studiu a dohodne se zástupcem literárního oddělení v komisi jejich definitivní formulaci. Každý návrh má formu písemně zformulovaných tezí s bibliografií a je v něm uvedeno minimálně jedno literární dílo, o němž je možno vést při zkoušce diskuzi.
  Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na jedno z předložených témat.

 

Dvouoborové studium:

 1. Přehledová otázka z dějin literatury (podle sylabu, charakteristika epochy).
 2. Specializační otázka k dějinám literatury: Nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK student předloží návrh dvouokruhů z dějin literatury. Tyto dvě otázky mají pokrýt vždy jednu epochu či okruh literární historie v následujících rozmezích:
  a. Od počátků po realismus
  b. Od naturalismu po současnost

Každý návrh má formu písemně zformulovaných tezí s bibliografií a jsou v něm uvedena 2-4 literární díla (více kratších či méně rozsáhlejších textů), o nichž je možno při zkoušce vést diskuzi.
Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na jedno z předložených témat.

 1. Otevřená témata: Nejpozději čtyři týdny před termínem SZZK student předloží návrh dvou témat založených na absolvovaných seminářích nebo individuálním studiu a dohodne se zástupcem literárního oddělení v komisi jejich definitivní formulaci. Každý návrh má formu písemně zformulovaných tezí s bibliografií a je v něm uvedeno minimálně jedno literární dílo, o němž je možno vést při zkoušce diskuzi.
  Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na jedno z předložených témat.

 

Rigorózní zkouška na ÚGS

Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky