Charakteristika oboru

Zde najdete informace a postřehy o studiu německého jazyka a kultury na FF UK.
Nechceme Vás lákat na líbivé obrázky a řeči.
Nabízíme své schopnosti všem, kdo stojí o rozvíjení těch svých.

 

JAKÉ MOŽNOSTI VÁM OTEVŘE GERMANISTIKA?

 

Profesní uplatnění: v celé Evropě tisíce firem, škol, vědeckých i jiných institucí poptávají schopné němčináře.

Dorozumět se: ve střední Evropě se němčina uplatní prakticky ve všech oborech.

Rozumět v souvislostech: naučíte se o jazyce systematicky uvažovat; poznáte lépe němčinu samu i ve srovnání s češtinou. Naučíte se chápat kulturu, dějiny i současnost německy mluvících zemí.

Rozumět sobě, své kultuře: dozvíte se více o historii i současnosti ČR, spjaté s německy mluvícími sousedy i se zdejšími Němci.

Porozumění kriticky reflektovat: získáte předpoklady pro rozvoj vědeckých zájmů v lingvistice a literární vědě.

Porozumění zprostředkovat: pokud budete rozvíjet překladatelskou průpravu či zvolíte nabídku učitelského studia.

PROČ STUDOVAT PRÁVĚ U NÁS?

 

Máme pedagogicky i vědecky kvalitní tým.

Jsme otevřeni zájemcům se základními předpoklady a motivací na sobě pracovat.

Jsme otevřeni novým podnětům ze současného vývoje oboru i od studentů.

Působí u nás rodilí mluvčí a hostují kolegové z řady univerzit, zpravidla zahraničních.

Podporujeme studijní stáže v zahraničí, jen v programu Erasmus+ máme 16 partnerů.

Studenty zapojujeme do vědy, popularizační práce a do spolupráce s kulturními institucemi – Goethe Institutem, Rakouským kulturním fórem, Pražským literárním domem autorů německého jazyka. Vizte rubriku Věda a výzkum/Studentské projekty

Pražské kulturní dění nabízí němčinářům intenzivní osobní vyžití i možnosti praxe.

STUDIUM GERMANISTIKY

 

Program Germánská a severoevropská studia, Specializace Germanistika (Bc. i NMgr.)

Jde o filologicky zaměřené germanistické studium. Bakaláře i magistra lze studovat samostatně i ve volné kombinaci s jiným programem.

CO JE SOUČÁSTÍ STUDIA?

lingvistická složka: rozvoj praktických znalostí jazyka, schopností jej analyzovat a v různých souvislostech vhodně užívat, základy překladatelské praxe
literárně- a kulturněvědná složka: zprostředkování znalostí dějin německé literatury v širokém kulturně-dějinném kontextu, základů teorie literatury a schopností pracovat s různými typy textů
reálie: seznámení s kulturou, dějinami, filozofií, aktuální společenskou situací v německy mluvících zemí
volitelné předměty: volíte dle zájmu z nabídky germanistiky či celé univerzity

JAK SE UPLATŇUJÍ BAKALÁŘI?

• jako asistenti ve veřejnoprávní či podnikové sféře, v evropských institucích
• na nižších pozicích v médiích, nakladatelstvích, cestovním ruchu či PR oblasti
• v kulturních či diplomatických institucích na nižších pozicích
• jako překladatelé

JAK SE UPLATŇUJÍ MAGISTŘI?

• všude, kde jsou poptávány rozvinuté znalosti jazyka a kultury, analytické schopnosti a samostatná práce
• ve veřejnoprávní sféře a orgánech EU v oblasti kultury a vzdělávání
• na vyšších pozicích v médiích, nakladatelstvích či PR oblasti
• jako překladatelé
• po absolvování dodatečné pedagogicko-didaktické průpravy jako učitelé
• v akademické sféře

UČITELSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Zavedené od akademického roku 2019/2020.

Program Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
Program Učitelství německého jazyka a literatury (NMgr.)

Lze studovat vždy jen v kombinaci s dalším učitelským programem.

CO JE SOUČÁSTÍ STUDIA?

• kvalitní oborová germanistická příprava
• kvalitní pedagogicko-psychologická průprava zaměřená na učitelské povolání
• vícestupňová praxe na různých typech škol včetně následných rozborů
• řada didakticky orientovaných kurzů, zaměřených na různé aspekty vyučování
• vedení profesního portfolia

JAK SE UPLATNÍ BAKALÁŘI?

• jako lektoři v jazykových školách, ve střediscích volného času, v soukromých firmách i neziskových organizacích
• jako kvalifikovaní asistenti pedagoga
• v mimoškolských zařízeních všude tam, kde je požadována znalost jazyka a všeobecný rozhled se zaměřením na německojazyčnou oblast

JAK SE UPLATNÍ MAGISTŘI?

• jako učitelé plně kvalifikovaní pro výuku svých oborů na středních školách a 2. stupni základních škol
• na dalších pozicích vyžadujících plnou učitelskou kvalifikaci
• jako lektoři a přednášející v institucích organizujících jazykové vzdělávání a školitelé ve vzdělávání pedagogů

DOKTORSKÉ STUDIUM

Studium spojené s realizací doktorského výzkumného projektu (Ph.D. = „velký doktorát“).

Program Germánské a severské jazyky a literatury

Program Germanoslavistika

Úvod > Uchazeč > Charakteristika oboru