Germanistika (navazující magisterské studium)

Navazující magisterské studium německého jazyka a kultury (dosud pod názvem Německý jazyk a literatura) je u nás nově pojmenováno:

program Germánská a severoevropská studia – specializace Germanistika

Forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
Maximální počet přijímaných: 30.

Pro rok 2023/2024 měl program (Germánská a severoevropská studia – specializace Germanistika) 8 uchazečů, přijato bylo 6 z nich.

Kombinovatelnost: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium), nebo studovat jen jednu specializaci (samostatné studium)

Přijímací zkouška je jednokolová ústní (s krátkou písemnou přípravou v úvodu dne).

Předměty/oblasti přijímací zkoušky:

  1. ověření znalosti gramatických struktur na úrovni bakalářského studia (krátká dvacetiminutová písemná příprava k dalším částem zkoušky)
  2. mluvnice současné němčiny
  3. německojazyčná literatura a kultura
  4. motivační rozhovor

Další požadavky: Uchazeč předloží seznam přečtené literatury německy píšících autorů. Seznam obsahuje minimálně 20 titulů přečtených v originále, z toho alespoň 10 beletristických děl (předkládá se u ústní části zkoušky).

Možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze.

Požadavky ke studiu: Nárokům oborového studia odpovídá uchazeč, který úspěšně ukončil bakalářské studium (především) ve filologickém nebo společenskovědním oboru. U přijímací zkoušky musí prokázat znalosti, které jsou dány požadavky kladenými na ústní a písemný projev v úrovni B2 podle SERR. Přijímací zkoušku možno skládat před bakalářskou zkouškou.

Průběh zkoušky:
Zkouška začíná písemnou přípravou v délce 30 minut (tato část je společná pro všechny uchazeče pozvané na týž den). V této písemné přípravě uchazeči a uchazečky vyplní test praktických znalostí z gramatiky (na úrovni absolventů bakalářského studia, více viz níže vzorový test). V témže dni následuje také ústní zkouška (každý uchazeč samostatně), která trvá 20 minut a má tři části. Vedle praktického použití gramatiky (vycházejícího z úvodní písemné přípravy) je při zkoušce z gramatiky současného německého jazyka předmětem rozpravy také vhled do souvislostí a pravidelností jazykového systému, přehled o nejvýznamnějších gramatikách, jejich autorech a koncepcích.

Zkouška z německo-jazyčné literatury a kultury vychází z předloženého seznamu přečtené literatury. Předmětem diskuse nejsou pouze faktografická data o autorech a jejich dílech, ale též interpretace děl, propojení s charakteristikou jednotlivých epoch a sociokulturním vývojem doby. S ohledem na charakteristiku studijního oboru se doporučuje zařadit do seznamu literatury především díla, která jsou relevantní ve středoevropském kontextu. V motivačním rozhovoru uchazeč/ka vysvětluje, proč se hlásí do tohoto studijního programu. Celá zkouška probíhá v němčině. Vzorový test písemné přípravy vč. klíče je k nalezení níže.

Každoročně je nabízen uchazečům také přípravný kurz, na němž uchazeči během jednoho víkendu získají informace o směřování Ústavu germánských studií, o studijním oboru, o studijních plánech, jakož i formě, obsahu a rozsahu přijímací zkoušky.

Další informace: Profil absolventa, Obecné informace k přijímacímu řízení NMgr. studia na stránkách fakulty.

Vzorový přijímací test

  • Zadání (PDF) + klíč k řešení (PDF)

Přípravný kurz: uchazeči o navazující magisterské studium se mohou zúčastnit kurzu připravujícího na přijímací zkoušky. Jedná se o víkendový prezenční přípravný kurz (koná se na ÚGS FF UK): během jednoho víkendu se uchazeči seznámí s vyučujícími, dozvědí se podrobnosti o průběhu přijímacího řízení a jeho formě, probíhá nácvik vybraných částí přijímací zkoušky a uchazeči mají možnost nahlédnout do reality univerzitního studia (průběh seminářů, přednášek)na ÚGS FF UK.

Kurz je zpoplatněn.

Úvod > Uchazeč > Přijímací zkoušky > Germanistika (navazující magisterské studium)