Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (bakalářské studium)

Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (bakalářské studium)

Jedná se o studijní program připravující studenty na profesní dráhu učitele na střední škole (po absolvování v kombinaci s navazujícím magisterským programem Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy).

Forma a typ studia: prezenční bakalářské.
Maximální počet přijímaných: 35.

Pro rok 2023/2024 měl program 23 uchazečů, přijati byli 2 z nich.

Kombinovatelnost: Tento program lze kombinovat pouze s bakalářskými programy se zaměřením na vzdělávání (mohou se kombinovat jen mezi sebou).

Přijímací zkouška je jednokolová (ústní).


Popis přijímací zkoušky:

1) motivace ke studiu, zájem o obor a praktická znalost cizího jazyka (max. 20 bodů)

2) německá lingvistika: ověření základních vědomostí z lingvistiky němčiny (max. 40 bodů)

3) dějiny, reálie, literatura a kultura německé jazykové oblasti: orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu přečtené beletrie, popř. i odborné literatury (max. 40 bodů)

Součástí bodového hodnocení všech částí zkoušky je také hodnocení ústního projevu uchazeče (výslovnost, plynulost vyjádření, gramatická a stylistická bezchybnost).


Další požadavky ke zkoušce:

  • seznam prostudované literatury německy píšících autorů (v překladu nebo originálu),
  • nepovinně: doklady o praxi a další materiály potvrzující motivaci ke studiu a zájem o obor.

Tyto materiály se předkládají k nahlédnutí u přijímací zkoušky.

Možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze.

Doporučená četba: (PDF)

Další informace: Profil absolventa

Obecné informace k přijímacímu řízení Bc. studia na stránkách fakulty.

 

Přípravný kurz: uchazeči o bakalářské studium se mohou zúčastnit kurzů připravujících na přijímací zkoušky. Na výběr je ze dvou druhů kurzů:

  • víkendový prezenční přípravný kurz (koná se na ÚGS FF UK): během jednoho víkendu se uchazeči seznámí s vyučujícími, dozvědí se podrobnosti o průběhu přijímacího řízení a jeho formě, probíhá nácvik vybraných částí přijímací zkoušky a uchazeči mají možnost nahlédnout do reality univerzitního studia (průběh seminářů, přednášek)
  • 13 týdenní distanční přípravný kurz (koná se formou e-learningu v prostředí Moodle UK): uchazeči obdrží přístupové heslo a manuál k práci v prostředí Moodle. Každý týden bude vyhrazen vysvětlení a nácviku vybraných témat z německé gramatiky a literatury. Kurz obsahuje též metodická doporučení pro přípravu motivačního rozhovoru a pro nácvik porozumění psanému textu.

Oba kurzy jsou zpoplatněné.

Úvod > Uchazeč > Přijímací zkoušky > Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (bakalářské studium)