Germanistika (bakalářské studium)

Bakalářské studium německého jazyka a kultury (dříve pod názvem Německý jazyk a literatura):

program Germánská a severoevropská studia – specializace Germanistika

Forma a typ studia: prezenční bakalářské.
Maximální počet přijímaných: 75.

Pro rok 2023/2024 měl program (Germánská a severoevropská studia – specializace Germanistika) 58 uchazečů, přijato bylo 32 z nich.

Kombinovatelnost: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium), nebo studovat jen jednu specializaci (samostatné studium)

 

Přijímací zkouška je jednokolová (ústní).

Popis přijímací zkoušky:

1) motivační rozhovor (max. 20 bodů)

2) ověření základních vědomostí z lingvistiky současné němčiny (max. 40 bodů)

3) ověření základních znalostí z dějin, reálií, literatury a kultury německé jazykové oblasti (max. 40 bodů)

Ústní zkouška sestává ze tří částí. V motivačním rozhovoru se uchazeč vyjadřuje ke svým pohnutkám a důvodům, proč by chtěl studovat germanistiku na FF UK. V lingvistické části je uchazeči předložen úryvek autentického textu v němčině, jehož část uchazeč přečte nahlas a následně vede se zkoušejícím rozhovor na témata týkající se jazykových jevů němčiny. Témata vycházejí z předloženého úryvku. Ve třetí části jsou ověřovány uchazečovy znalosti z dějin, reálií, literatury a kultury německé jazykové oblasti. Vychází se z předloženého seznamu přečtené literatury. Do bodového hodnocení všech tří částí vplývá také hodnocení ústního projevu uchazeče (výslovnost, plynulost vyjádření, gramatická a stylistická bezchybnost). Požadovaná jazyková úroveň je minimálně B1 podle SERR. K jazykovým diplomům a certifikátům se při přijímací zkoušce nepřihlíží.

Další požadavky ke zkoušce: seznam přečtené literatury německy píšících autorů (v originále i překladu) – odevzdává se u zkoušky

Možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze.

Doporučená četba: (PDF)

Další informace: Profil absolventa,

Obecné informace k přijímacímu řízení Bc. studia na stránkách fakulty.

Přípravný kurz: uchazeči o bakalářské studium se mohou zúčastnit kurzů připravujících na přijímací zkoušky. Na výběr je ze dvou druhů kurzů:

  • víkendový prezenční přípravný kurz (koná se na ÚGS FF UK): během jednoho víkendu se uchazeči seznámí s vyučujícími, dozvědí se podrobnosti o průběhu přijímacího řízení a jeho formě, probíhá nácvik vybraných částí přijímací zkoušky a uchazeči mají možnost nahlédnout do reality univerzitního studia (průběh seminářů, přednášek)
  • 13 týdenní distanční přípravný kurz (koná se formou e-learningu v prostředí Moodle UK): uchazeči obdrží přístupové heslo a manuál k práci v prostředí Moodle. Každý týden bude vyhrazen vysvětlení a nácviku vybraných témat z německé gramatiky a literatury. Kurz obsahuje též metodická doporučení pro přípravu motivačního rozhovoru a pro nácvik porozumění psanému textu.

Oba kurzy jsou zpoplatněné.

Úvod > Uchazeč > Přijímací zkoušky > Germanistika (bakalářské studium)