Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (navazující magisterské studium)

Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (navazující magisterské studium)

Navazující magisterský studijní program připravující studenty na profesní dráhu učitele na střední škole.

Do tohoto programu mohou být přijímáni studenti po absolvování bakalářského studia s filologickým zaměřením na německý jazyk nebo se zaměřením na učitelství německého jazyka.

Forma a typ studia: prezenční navazující magisterské.
Maximální počet přijímaných: 30.

Pro rok 2023/2024 měl program 12 uchazečů, přijato bylo 9 z nich.

Kombinovatelnost: Studium je povinně sdružené (nový termín pro dvouoborové), tj. student musí studovat dva různé učitelské programy. Kombinace s neučitelskými programy není možná.

Studijní program Učitelství německého jazyka a literatury nebude vypisován v řádném termínu přijímacího řízení (červen 2024). Ohledně možnosti vypsání v dodatečném přijímacím řízení (srpen/září 2024) bude zveřejněna informace, jakmile tato informace bude známa. Uchazečům, kteří mají zájem o studium v NMgr. studijním programu Učitelství německého jazyka a literatury, doporučujeme obrátit se na garantku přijímacího řízení Mgr. Věru Hejhalovou, Ph.D. (vera.hejhalova@ff.cuni.cz), která jim poskytne aktuální informace a nabídne případné alternativní možnosti.

Přijímací zkouška je jednokolová (ústní).

Popis přijímací zkoušky: 

1) ověření orientace v pedagogicko-psychologických souvislostech edukační praxe vycházející ze znalostí a dovedností bakalářského studijního programu zaměřeného na vzdělávání (max. 10 bodů)

2) motivace ke studiu a zájem o obor (max. 20 bodů)

3) německá lingvistika: ověření základních vědomostí z lingvistiky němčiny (max. 35 bodů)

4) německojazyčná literatura a kultura: orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu přečtené beletrie a odborné literatury (max. 35 bodů)

Součástí bodového hodnocení všech částí zkoušky je také hodnocení ústního projevu uchazeče (výslovnost, plynulost vyjádření, gramatická a stylistická bezchybnost).

V prvním okruhu zkoušky půjde o strukturovaný rozhovor zaměřený na orientovanost uchazeče v pedagogicko-psychologických souvislostech edukační praxe. Uchazeči, který přijímací komisi odevzdá ověřenou kopii diplomu nebo doklad (vystavený studijním oddělením příslušné vysoké školy) potvrzující absolvování libovolného bakalářského programu se zaměřením na vzdělávání, bude tato část zkoušky prominuta a získá za ni plný počet bodů (10).

Nárokům oborového studia odpovídá uchazeč, který úspěšně ukončil (nebo zanedlouho ukončí) bakalářské studium (především) v učitelském, filologickém nebo společenskovědním oboru. U přijímací zkoušky musí prokázat jazykové znalosti němčiny minimálně na úrovni B2 podle SERR. Části 2) – 4) přijímací zkoušky jsou vedeny v němčině a kvalita jazykového projevu se odráží v hodnocení těchto částí zkoušky.

Doporučená literatura k prvnímu okruhu zkoušky:

pedagogika
Kalhous, Z.; Obst, O. (2003). Didaktika sekundární školy. Olomouc: UP.
Kasíková, H.; Vališová, A. a kol. (2011). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing.
Petty, G. (2013). Moderní vyučování. Praha: Portál.
Strouhal, M. (2013). Teorie výchovy. Praha: Grada Publishing.

psychologie
Čáp, J.; Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha, Portál (1. část).
Krejčová, L. (2013). Žáci potřebují přemýšlet. Co pro to mohou udělat jejich učitelé. Praha: Portál.
Říčan, P. (2016). Psychologie osobnosti (obor v pohybu). Praha: Grada Publishing.
Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. Praha: Karolinum.

 

Další požadavky ke zkoušce:

  • seznam prostudované literatury (uchazeč u zkoušky předloží seznam přečtené literatury německy píšících autorů. Seznam obsahuje minimálně 20 titulů přečtených v originále, z toho alespoň 10 beletristických děl)
  • nepovinně: doklady o praxi a další materiály potvrzující motivaci ke studiu a zájem o obor

Tyto materiály se předkládají k nahlédnutí u přijímací zkoušky.

Možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze.

Další informace: Profil absolventa, Obecné informace k přijímacímu řízení Mgr. studia na stránkách fakulty

Podmínky přijímacího řízení najdete ZDE

Přípravný kurz: uchazeči o navazující magisterské studium učitelství se mohou zúčastnit kurzu připravujího na přijímací zkoušky.

  • víkendový prezenční přípravný kurz (koná se na ÚGS FF UK): během jednoho víkendu se uchazeči seznámí s vyučujícími, dozvědí se podrobnosti o průběhu přijímacího řízení a jeho formě, probíhá nácvik vybraných částí přijímací zkoušky a uchazeči mají možnost nahlédnout do reality univerzitního studia (průběh seminářů, přednášek)

Kurz je zpoplatněn.

Úvod > Uchazeč > Přijímací zkoušky > Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (navazující magisterské studium)