BZK Německý jazyk a literatura (do 2021)

Průběh zkoušky pro obor Německý jazyk a literatura (začátek studia od 2016/17 do 2019/20)

Platí do září 2021 včetně.

 

1. den: Obhajoba bakalářské práce

2. den: Klauzurní práce: V písemném testu prokazuje student nabyté znalosti německé gramatiky, slovní zásoby, literatury a reálií německy mluvících zemí.

Bakalářská klauzurní práce – vzorové zadání

3. den: ústní zkouška:

 

Německý jazyk: Student prokáže znalosti mluvnice současné němčiny včetně korektní výslovnosti a kultivovaného vyjadřování na úrovni C1, dokáže vysvětlit mluvnické jevy zásadního významu a prokázat kompetence, které byly rozvíjeny předměty studijního plánu.

Německá literatura: Student prokáže faktografické znalosti literatury v rozsahu studijního plánu. To znamená, že bude schopen na základě daného spektra předmětů charakterizovat hlavní literární směry od osvícenství po současnost a jejich výrazné osobnosti, které formovaly německojazyčnou oblast. Prokáže schopnost vidět souvislosti mezi historií, literaturou a kulturou německy mluvících zemí.

Otázky k dějinám literatury se vztahují k přehledovým přednáškám, které student absolvoval. Tj. u dvouobroových studentů se řídí tématy dvou absolvovaných přednášek (kdo z dvouoborových absolvoval volitelně více přehledových přednášek, zvolí dvě přednášky, k nimž se má zkouška vztahovat; za tímto účelem doporučujeme konzultovat volbu se členem komise zodpovědným za literaturu).

Kulturní a historický vývoj německé jazykové oblasti: Student prokáže faktografické znalosti v rámci kulturního a přehledu v rozsahu daném studijním plánem.  To znamená, že bude schopen popsat vývoj v kulturní a historické sféře především v době 20. století. Prokáže základní znalosti o osobnostech, které jsou spjaty s hlavními historickými událostmi. Umělecká díla bude schopen charakterizovat po stránce obsahové i formální a zařadit do příslušné fáze kulturního vývoje. Bude schopen charakterizovat i odpovídající epochy historicko-politického vývoje německé jazykové oblasti v souvislostech s význačnými událostmi středoevropských dějin. Prokáže základní orientaci v současném politickém i kulturním vývoji německy mluvících zemí.

Informace k BZK – zkouškové okruhy, doporučená literatura (aktualizace leden 2019)

 

Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky > BZK Německý jazyk a literatura (do 2021)