Závěrečné zkoušky

Bakalářské a státní závěrečné zkoušky

 

K průběhu bakalářských zkoušek (BZK):

BZK pro jednooborové i dvouoborové studenty

 1. Obhajoba bakalářské práce
 2. Německý jazyk. Německá literatura. Kulturní a historický vývoj německé jazykové oblasti.

Německý jazyk: Student prokáže aplikace získaných znalostí současné němčiny včetně korektní výslovnosti a kultivovaného vyjadřování, schopnost analyzovat text na úrovni B2 a přeložit ho. Dovede vysvětlit mluvnické jevy zásadního významu a prokázat kompetence, které byly rozvíjeny předměty studijního plánu.

Německá literatura: Student prokáže faktografické znalosti literatury v rozsahu daném studijním plánem. To znamená, že bude schopen na základě daném spektrem předmětů charakterizovat hlavní literární směry 20.století a jejich výrazné osobnosti, které formovaly německojazyčnou oblast. Prokáže schopnost vidět souvislostí mezi historií, literaturou a kulturou německy mluvících zemí.

Kulturní a historický vývoj německé jazykové oblasti: Student prokáže faktografické znalosti v rámci kulturního a přehledu v rozsahu daném studijním plánem. To znamená, že bude schopen popsat vývoj v kulturní a historické sféře především v době 20. století. Prokáže základní znalosti o osobnostech, které jsou spjaty s hlavními historickými událostmi. Umělecká díla bude schopen charakterizovat po stránce obsahové i formální a zařadit do příslušné fáze kulturního vývoje. Bude schopen charakterizovat i odpovídající epochy historicko-politického vývoje německé jazykové oblasti v souvislostech s význačnými událostmi středoevropských dějin. Prokáže základní orientaci v současném politickém i kulturním vývoji německy mluvících zemí.

Komise

 • Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.
 • Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D., Mgr. Lukáš Motyčka, Ph.D.
 • Dr. phil. Thomas Schneider

Informace k BZK – zkouškové okruhy, doporučená literatura ( aktualizace prosinec 2017)

Průběh SZZK pro navazující magisterské studium oboru Německý jazyk a literatura

1. den: První část – Obhajoba diplomové práce
2. den: Druhá část – Tématický okruh 3: Klauzurní práce z německého jazyka nebo německé literatury
3. den: Druhá část  – Tématický okruh 1 a 2: Německý jazyk z hlediska synchronního a diachronního, Německá literatura

Struktura ústní zkoušky: Německý jazyk z hlediska synchronního a diachronního
1. Student zodpoví 2 otázky, které se týkají jak synchronního, tak diachronního popisu jazyka. Otázky obdrží na pracovním listu. Pro odpovědi vyhledává
příkladový materiál z krátkých textů a komentuje příslušné jevy vztahující se k zadané otázce.

2. Třetí otázka je otevřená. Nejpozději 14 dní před termínem SZZK student předloží návrh 1 tematického okruhu založeného na absolvovaném semináři/absolvovaných seminářích nebo individuálním studiu a dohodne se na jeho formulaci se zástupcem jazykovědného oddělení v komisi. Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na dílčí problémy v rámci zvoleného tematického okruhu.

Německý jazyk z hlediska synchronního a diachronního – sylabus

Struktura ústní zkoušky: Německá literatura
1. Přehledová otázka z dějin literatury (podle sylabu, obecná charakteristika epochy).

2. Specializační otázka k dějinám literatury: Nejpozději 14 dní před termínem SZZK student předloží návrh 3 okruhů z dějin literatury. Tyto tři otázky mají pokrýt vždy jednu epochu či okruh literární historie v následujících rozmezích:
a. Od počátků do doby Goethovy
b. Od doby Goethovy po rok 1945
c. 20. století a současnost
Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na jedno z předložených témat.

3. Otevřená témata: Nejpozději 14 dní před termínem SZZK student předloží návrh 3 témat založených na absolvovaných seminářích nebo individuálním studiu a dohodne se zástupcem literárního oddělení v komisi jejich definitivní formulaci.
Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na jedno z předložených témat.

Německá literatura – sylabus

K organizaci a hodnocení

Komise je tříčlenná. Výsledek klauzurní práce může pozitivně či negativně ovlivnit konečnou známku z toho předmětu, z něhož psal student klauzurní práci.
Rozhodnutí o míře tohoto ovlivnění je komisionální. Při klauzuře je povoleno mít německý výkladový slovník, tj. např. Wahrig Deutsches Wörterbuch nebo    Duden – Deutsches Universalwörterbuch. Výsledky z klauzurní práce budou vyvěšeny před zahájením ústních zkoušek na dveřích sekretariátu.

Časový rozvrh ústní zkoušky: 30 minut na přípravu zadaných otázek, 60 minut ústní zkouška. Studenti se dozví výsledek obratem po krátké poradě komise.

Složení komise:

 • Prof. Dr. Manfred Weinberg
 • Doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D./PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D., PhDr. Vít Dovalil, Ph.D.

 

Upozornění: SZZK z didaktiky probíhá v rámci CŽV, v rámci SZZK se již nezkouší.

Magisterské studium: Upozornění ohledně studijních povinností před PZK a SZZK

Pro splnění následujících předepsaných předmětů prvního cyklu:

 • Písemná práce z morfologie
 • Písemná práce z lexikologie/slovotvorby
 • Písemná práce z literatury II
 • Písemná práce z českých dějin

a předmětů druhého cyklu:

 • Písemná práce ze syntaxe
 • Písemná práce z vývoje jazyka/z němčiny na území Čech, Moravy a Slezska
 • Písemná práce z literatury I nebo III
 • Písemná práce z literatury III
 • Písemná práce z filozofie 20. století

je třeba si u daného vyučujícího zadat práci v dostatečném časovém předstihu, a to tak, aby vyučující měl na její korekturu minimálně 4 týdny. Pokud hodláte skládat postupové či závěrečné zkoušky, připočtěte k tomu také mezní termíny pro podání přihlášek a kontrolu studijních výsledků (PZK minimálně 15 dní před vypsaným termínem; u SZZK je termín kontroly stanoven harmonogramem daného akademického roku).

Rigorózní zkoušky na ÚGS

Příští termíny

BZK – červen 2018

Německý jazyk a literatura
18. června od 9:00 hod. – obhajoby BP v m. č. 320, 321
19. června od 9:00 hod. – ústní zkouška v m. č. 317

Komise:
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.
Dr. phil. Thomas Schneider
BP prosím odevzdávejte na sekretariát ÚGS do 31. 3. 2018

SZZK – červen 2018

Německý jazyk a literatura/Němčina
18. června od 9:00 hod. – obhajoby DP v m. č. 320, 321
19. června od 9:00 hod. – klauzurní práce v m. č. 319
20. června od 9:00 hod. – ústní zkouška v m. č. 317

Komise :
prof. Dr. Manfred Weinberg
doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D.
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.

DP prosím odevzdávejte na sekretariát do 31. 3. 2018

Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky