Závěrečné zkoušky

Bakalářské a státní závěrečné zkoušky

K průběhu bakalářských zkoušek (BZK) na ÚGS FF UK:

BZK pro jednooborové i dvouoborové studenty

 1. Obhajoba bakalářské práce
 2. Německý jazyk. Německá literatura. Kulturní a historický vývoj německé jazykové oblasti.

Německý jazyk: Student prokáže aplikace získaných znalostí současné němčiny včetně korektní výslovnosti a kultivovaného vyjadřování, schopnost analyzovat text na úrovni B2 a přeložit ho. Dovede vysvětlit mluvnické jevy zásadního významu a prokázat kompetence, které byly rozvíjeny předměty studijního plánu.

Německá literatura: Student prokáže faktografické znalosti literatury v rozsahu daném studijním plánem. To znamená, že bude schopen na základě daném spektrem předmětů charakterizovat hlavní literární směry 20.století a jejich výrazné osobnosti, které formovaly německojazyčnou oblast. Prokáže schopnost vidět souvislostí mezi historií, literaturou a kulturou německy mluvících zemí.

Kulturní a historický vývoj německé jazykové oblasti: Student prokáže faktografické znalosti v rámci kulturního a přehledu v rozsahu daném studijním plánem. To znamená, že bude schopen popsat vývoj v kulturní a historické sféře především v době 20. století. Prokáže základní znalosti o osobnostech, které jsou spjaty s hlavními historickými událostmi. Umělecká díla bude schopen charakterizovat po stránce obsahové i formální a zařadit do příslušné fáze kulturního vývoje. Bude schopen charakterizovat i odpovídající epochy historicko-politického vývoje německé jazykové oblasti v souvislostech s význačnými událostmi středoevropských dějin. Prokáže základní orientaci v současném politickém i kulturním vývoji německy mluvících zemí.

Komise I.

 • Doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
 • PhDr. Vít Dovalil, Ph.D.
 • Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.

Komise II.

 • Prof. Dr. Milan Tvrdík, CSc.
 • PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
 • PhDr. Jana Maroszová, Ph.D.

Informace k BZK – zkouškové okruhy a doporučená literatura

Průběh SZZK pro navazující magisterské studium oboru Německý jazyk a literatura

1. den: První část – Obhajoba diplomové práce
2. den: Druhá část – Tématický okruh 3: Klauzurní práce z německého jazyka nebo německé literatury
3. den: Druhá část  – Tématický okruh 1 a 2: Německý jazyk z hlediska synchronního a diachronního, Německá literatura

Struktura ústní zkoušky: Německý jazyk z hlediska synchronního a diachronního
1. Student zodpoví 2 otázky, které se týkají jak synchronního, tak diachronního popisu jazyka. Otázky obdrží na pracovním listu. Pro odpovědi vyhledává
příkladový materiál z krátkých textů a komentuje příslušné jevy vztahující se k zadané otázce.

2. Třetí otázka je otevřená. Nejpozději 14 dní před termínem SZZK student předloží návrh 1 tematického okruhu založeného na absolvovaném semináři/absolvovaných seminářích nebo individuálním studiu a dohodne se na jeho formulaci se zástupcem jazykovědného oddělení v komisi. Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na dílčí problémy v rámci zvoleného tematického okruhu.

Německý jazyk z hlediska synchronního a diachronního – sylabus

Struktura ústní zkoušky: Německá literatura
1. Přehledová otázka z dějin literatury (podle sylabu, obecná charakteristika epochy).

2. Specializační otázka k dějinám literatury: Nejpozději 14 dní před termínem SZZK student předloží návrh 3 okruhů z dějin literatury. Tyto tři otázky mají pokrýt vždy jednu epochu či okruh literární historie v následujících rozmezích:
a. Od počátků do doby Goethovy
b. Od doby Goethovy po rok 1945
c. 20. století a současnost
Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na jedno z předložených témat.

3. Otevřená témata: Nejpozději 14 dní před termínem SZZK student předloží návrh 3 témat založených na absolvovaných seminářích nebo individuálním studiu a dohodne se zástupcem literárního oddělení v komisi jejich definitivní formulaci.
Kandidát bude při státní zkoušce dotázán na jedno z předložených témat.

Německá literatura – sylabus

K organizaci a hodnocení

Komise je tříčlenná. Výsledek klauzurní práce může pozitivně či negativně ovlivnit konečnou známku z toho předmětu, z něhož psal student klauzurní práci.
Rozhodnutí o míře tohoto ovlivnění je komisionální. Při klauzuře je povoleno mít německý výkladový slovník, tj. např. Wahrig Deutsches Wörterbuch nebo    Duden – Deutsches Universalwörterbuch. Výsledky z klauzurní práce budou vyvěšeny před zahájením ústních zkoušek na dveřích sekretariátu.

Časový rozvrh ústní zkoušky: 30 minut na přípravu zadaných otázek, 60 minut ústní zkouška. Studenti se dozví výsledek obratem po krátké poradě komise.

Složení komise:

 • Prof. Dr. Manfred Weinberg/ Prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
 • Doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D./PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D., PhDr. Vít Dovalil, Ph.D.

 

Upozornění: SZZK z didaktiky probíhá v rámci CŽV, v rámci SZZK se již nezkouší.

Magisterské studium: Upozornění ohledně studijních povinností před PZK a SZZK

Pro splnění následujících předepsaných předmětů prvního cyklu:

 • Písemná práce z morfologie
 • Písemná práce z lexikologie/slovotvorby
 • Písemná práce z literatury II
 • Písemná práce z českých dějin

a předmětů druhého cyklu:

 • Písemná práce ze syntaxe
 • Písemná práce z vývoje jazyka/z němčiny na území Čech, Moravy a Slezska
 • Písemná práce z literatury I nebo III
 • Písemná práce z literatury III
 • Písemná práce z filozofie 20. století

je třeba si u daného vyučujícího zadat práci v dostatečném časovém předstihu, a to tak, aby vyučující měl na její korekturu minimálně 4 týdny. Pokud hodláte skládat postupové či závěrečné zkoušky, připočtěte k tomu také mezní termíny pro podání přihlášek a kontrolu studijních výsledků (PZK minimálně 15 dní před vypsaným termínem; u SZZK je termín kontroly stanoven harmonogramem daného akademického roku).

Rigorózní zkoušky na ÚGS

Příští termíny

BZK – leden 2018

Německý jazyk a literatura
29. ledna od 9:00 hod. – obhajoby BP v m. č. 320, 321
30. ledna od 9:00 hod. – ústní zkouška v m. č. 317

Komise:
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.
Dr. phil. Thomas Schneider
BP prosím odevzdávejte na sekretariát ÚGS do 30. 11. 2017

SZZK – červen 2017

Německý jazyk a literatura/Němčina

19. června od 9:00 hod. – obhajoby DP v m. č. 320, 321
20. června od 9:00 hod. – klauzurní práce v m. č. 318b
21.června od 9:00 hod. – ústní zkouška v m. č. 317

Komise :
prof. Dr. Manfred Weinberg
doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D.
PhDr. Vítek Dovalil, Ph.D.
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
DP prosím odevzdávejte na sekretariát do 31. 3. 2017

SZZK – září 2017

Německý jazyk a literatura/Němčina

4. září od 9:00 hod. – obhajoby DP v m. č. 320, 321
5. září od 9:00 hod. – klauzurní práce v m. č. 318b
6. září od 9:00 hod. – ústní zkouška v m. č. 317

Komise :

prof. Dr. Manfred Weinberg
doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D.
PhDr. Vítek Dovalil, Ph.D.
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.

DP prosím odevzdávejte na sekretariát do 25. 7. 2017

Od 26. 7. budou všechny místnosti ÚGS mimo provoz z důvodu instalace klimatizace

Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky